You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019): Báo chí cách mạng gắn bó tiến trình lịch sử đất nước

Ngày đăng bài: 21/06/2019
Nói đến báo chí cách mạng (BCCM) Việt Nam, trước hết phải khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, một nhà CM, nhà văn hoá và nhà tư tưởng lớn của nhân loại, đồng thời là một nhà báo vĩ đại. Người đã khai sinh ra nền BCCM Việt Nam.  Năm 1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người đã thành lập tổ chức “Việt Nam Thanh niên CM đồng chí Hội”, nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin và con đường CM Vô sản cho đất nước và nhân dân ta; đồng thời tạo tiền đề cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp Vô Sản, để lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc ta. Đồng thời, Người đã sáng lập ra báo THANH NIÊN, chính thức phát hành vào ngày 21-6-1925, là tờ báo đầu tiên của BCCM Việt Nam.


Tiếp nối vai trò của báo Thanh Niên, nhiều tờ báo khác của Đảng đã ra đời và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong tiến trình phát triển của BCCM như Tranh Đấu (1930), Dân Chúng (1938), Cờ Giải Phóng (1942), Sự Thật (1945), Nhân Dân (1951)... Các loại hình BC khác trong hệ thống BCCM đã lần lượt xuất hiện như Đài Phát thanh (1945), Thông tấn xã (1945), Đài Truyền hình (1970). Nhìn lại truyền thống 86 năm ra đời, trưởng thành và phát triển,  BCCM luôn xứng đáng với vai trò là “Người tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể” trong mọi thời kỳ lịch sử đất nước… Những thời điểm gay go phức tạp của dân tộc ta trong khói lửa chiến tranh chính là lúc BCCM nêu cao vai trò xung kích, góp phần biến yếu tố tinh thần của toàn dân tộc thành sức mạnh to lớn đưa CM vượt qua mọi thử thách để giành thắng lợi vẻ vang;  trong đó, Báo Nhân Dân đã trở thành ngọn cờ tiên phong trong hệ thống BCCM suốt trường kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà và cho đến hiện nay.

DSCN4028-(1).jpg
Phóng viên báo chí tác nghiệp.
 
Cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược cũng là thời kỳ rèn luyện và trưởng thành của đội ngũ những người làm báo CM. Theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải dành cho được độc lập”...,  những nhà báo CM đã sát cánh cùng với quân dân cả nước trên mọi chiến trường đánh giặc, phóng viên từ miền Bắc đã vượt Trường Sơn vào Nam theo các mũi tiến quân thần tốc, trong đó trên 400 đồng chí đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, càng khẳng định bề dày truyền thống BCCM trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

Các tờ báo đã tuyên truyền đường lối của Đảng, phân tích tình hình và nhiệm vụ CM, giúp cán bộ và nhân dân hiểu và hành động đúng với chủ trương của Đảng; động viên toàn quân và dân ta quyết tâm kháng chiến thắng lợi; phổ biến những kinh nghiệm hay trong sản xuất và chiến đấu, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới điển hình. Hàng loại bài chính luận, phóng sự, phản ánh đã nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước như “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tay cày tay súng,  tay búa tay súng”, “Vì miền Bắc XHCN, vì miền Nam ruột thịt”... “Gió Đại Phong”, “Sóng duyên hải”, “Cờ ba nhất”;  phong trào “Ba sẵn sàng” trong thanh niên, “Ba đảm đang” của phụ nữ, “xã 5 tấn” trong nông nghiệp. Hàng trăm bài chính luận sâu sắc đã phân tích những cục diện trên chiến trường miền Nam, nêu bật những chiến thắng của quân và dân ta, những thất bại thảm hại về chiến lược- chiến thuật của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược...

DSCN2113.jpg
Người dân tìm hiểu thông tin trên Báo.

Sau ngày đất nước thống nhất, hệ thống BCCM cả nước từng bước phát triển thống nhất, đa dạng và phong phú. BC tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cổ vũ khí thế lao động sôi nổi trên các công trường xây dựng đất nước, phản ánh những cơ sở năng động và cách làm ăn mới, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh có hiệu quả... Thông tin BC ngày càng nhanh nhạy, phong phú và đa dạng về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,  góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; đóng góp vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tích cực tuyên truyền cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, mở rộng dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Qua hơn 30 năm đổi mới và quá trình hội nhập quốc tế, trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển không ngừng, BCCM tiếp tục đi tiên phong tuyên truyền bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nêu bật vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh và tập thể. BC ngày càng bám sát thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến, ủng hộ nhân rộng những nhân tố mới và gương người tốt- việc tốt… Đồng thời, BCCM cũng đã tích cực vạch trần những âm mưu thủ đoạn, chống lại các luận điệu tuyên truyền phản động phá hoại của kẻ thù trong và ngoài nước, nhất là lĩnh vực tư tưởng- văn hoá. Trên mặt trận ngoại giao, BC cũng đã tuyên truyền đối ngoại với quan điểm Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, phấn đấu vì nền hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển của toàn nhân loại.

Các cơ quan BC của tỉnh luôn bám sát định hướng và tôn chỉ mục đích quy định, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh nhà, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến, tích cực đấu tranh đẩy lùi những mặt tiêu cực... Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền chủ trương và Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng chính đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Địa bàn Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng cũng là nơi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để chống phá cách mạng. Các cơ quan BC tại địa phương đã có hàng loạt tác phẩm phân tích tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, giúp nhân dân hiểu và hành động đúng với chủ trương của Đảng, giúp nhân dân nhận thức và cảnh giác đấu tranh phòng chống âm mưu phá hoại của địch, đẩy mạnh thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng đời sống văn hoá và các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền biểu dương những điển hình sống “Tốt đời - Đẹp đạo” trong đồng  bào các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Để xứng đáng với truyền thống 94 năm xây dựng và trưởng thành của  BCCM, các thế hệ làm báo hôm nay sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ công dân của người làm báo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai