You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kết quả công tác HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng bài: 31/07/2018
Từ đầu năm đến nay, được sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật định, đã có những đổi mới về phương thức hoạt động.


Đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Năm theo đúng Luật định; chất lượng tổ chức kỳ họp đã được nâng lên, nhiều hoạt động của HĐND được đổi mới về hình thức cũng như nội dung. Quá trình tổ chức Kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố trong việc chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình đều giao cho các phòng ban chuyên môn chuẩn bị, đảm bảo về thời gian và phân công các Ban HĐND thành phố thẩm tra trước khi trình ra kỳ họp, được đại biểu đánh giá cao. Chủ tọa kỳ họp điều hành trên cơ sở chương trình đã thông qua. Trong quá trình điều hành, xét thấy cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thì chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu để điều chỉnh, từ đó chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng lên. Tại kỳ họp, hoạt động chất vấn đã được quan tâm và thực hiện có chất lượng. Ngày càng có nhiều đại biểu trao đổi, đề cập thẳng thắn những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn như: Công tác quản lý quy hoạch đất đai, bảo đảm trật tự đô thị, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, việc quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông…Trước các Kỳ họp, 2 Ban HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các văn bản theo quy định, quy trình tổ chức thẩm tra được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp Luật. Trong quá trình thẩm tra các Ban cũng đã có 9 kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị dự thảo báo cáo, nghị quyết, tờ trình. Các kiến nghị này đều được các cơ quan, đơn vị dự thảo chấp nhận. Chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND ngày càng được nâng cao. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã thường xuyên đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, đến nay các Nghị quyết của HĐND thành phố đã cơ bản được triển khai thực hiện.

hd-(2).jpg
 
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ hàng tháng và tổ chức giao ban hàng tuần giữa Thường trực HĐND thành phố với Lãnh đạo hai Ban, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&HĐND thành phố. Tại các phiên họp hàng tháng, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thành phố, hai Ban HĐND thành phố tháng trước, bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động tháng sau; đồng thời, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức 01 phiên họp giải trình về một số nội dung về công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; 01 phiên họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố để chuẩn bị nội dung kế hoạch giám sát của các Tổ đại biểu; 01 phiên họp với UBND thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các ngành có liên quan để chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND thành phố khóa XI.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND có những chuyển biến tích cực, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được những kiến nghị phù hợp, sát với tình hình thực tế; đặc biệt là công tác giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố hiện nay đang còn nhiều bất cập, phức tạp, dễ phát sinh thành những điểm nóng tạo dư luận xã hội và khó khăn cho công tác quản lý nhà nước khi hình thành những khu dân cư tự phát, không phù hợp với quy hoạch và phát triển thành phố. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu HĐND, phản ánh được nhiều tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với HĐND và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri. Nội dung chủ yếu là cử tri kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; cung cấp điện, nước sinh hoạt, quan tâm sớm triển khai các dự án quy hoạch trên địa bàn….Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị chuyển đến các cơ quan chuyên môn, UBND thành phố xem xét, kiểm tra thực tế để trả lời theo thẩm quyền. Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ Năm và sau Kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XIV, đã có trên 500 lượt cử tri tham gia, có 29 ý kiến kiến, nghị với các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết, nội dung kiến nghị chủ yếu là quan tâm có biện pháp để quản lý chống hàng nhái, hàng giả trôi nổi trên thị trường để tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng; xem xét giải quyết chế độ chính sách, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường giao thông; công tác cải cách thủ tục hành chính…

Trên cơ sở Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng ban hành Kế hoạch tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND thành phố và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố vào ngày 15 hàng tháng. 06 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 04 cuộc tiếp công dân, với 40 lượt công dân, nhận 40 kiến nghị, nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, thời hạn giải quyết các hồ sơ đất, việc đền bù, giải phóng mặt bằng… Sau khi tiếp nhận kiến nghị của công dân, Thường trực HĐND đã tiến hành nghiên cứu, giải thích và chuyển kiến nghị đến các cơ quan chuyên môn có liên quan xem xét trả lời. Hầu hết các nội dung kiến nghị của công dân đều đã được xem xét trả lời, đã xem xét giải quyết 32/40 kiến nghị của công dân, các kiến nghị còn lại đang được tiếp tục xem xét giải quyết.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 09 đơn khiếu nại của công dân. Sau khi nhận đơn, Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời xem xét, chuyển đơn đến UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền và gửi phiếu báo tin đến công dân để liên hệ biết kết quả. Thường trực HĐND thành phố đã đôn đốc UBND thành phố giải quyết và báo cáo kết quả. Qua theo dõi, đến nay đã giải quyết xong 6 đơn, còn 3 đơn đang xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, thường trực HĐND thành phố triển khai thực hiện một số nội dung công việc khác theo quy định, giữ mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố. Duy trì thường xuyên mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND xã, phường để nắm bắt kịp thời những khó khăn ở cơ sở, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, phường. Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em theo Khoản 2, Điều 78 Luật trẻ em năm 2016; tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND xã, phường lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp, từ đó chất lượng các kỳ họp được nâng cao, các báo cáo trình ra kỳ họp được chuẩn bị kỹ. Các Ban HĐND tích cực tham gia trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, chủ động thực hiện đúng quy trình thẩm tra các báo cáo, nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND thành phố trình tại kỳ họp. Quan tâm điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND trong giám sát, thẩm tra. Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo 18/23 đơn vị xã phường tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố. Tổ chức làm việc với Thường trực HĐND một số xã phường để hướng dẫn hoạt động công tác HĐND và kịp thời nắm bắt những thông tin, tình hình ở cơ sở.
                                                                                                Vân Nhi
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai