You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày đăng bài: 05/03/2019
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về '‘tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong thời gian qua, thành phố đã triển khai các văn bản quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó, nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng tốt hơn, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Trung ương, tỉnh trên địa bàn, UBND thành phố đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 theo quy định. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động nhân dân trên địa bàn thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức các hoạt động văn hóa, phong tục tập quán như: ma chay, cưới hỏi, các ngày lễ, tết,... Bên cạnh đó, để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả cao, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các hành vi tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan nhà nước.


Thành phố tiếp tục thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác thẩm định và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm chung của TW, tỉnh, các đơn vị đều lập dự toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công khai việc sử dụng kinh phí được giao trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh về tiết kiệm điện, vật tư, văn phòng phẩm, xăng dầu,... trong thực hiện công vụ. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều có ý thức tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao thu nhập tăng thêm theo quy định. Đất đai, trụ sở làm việc, công trình phúc lợi giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường trong phạm vi quản lý của mình thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, theo chế độ, tiêu chuẩn quy định. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các cơ quan, đơn vị thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành như: Luật về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Quyết định 56/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định vê phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng, tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý... Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sử dụng theo đúng mục đích xây dựng, tiết kiệm và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung, xe ôtô chuyên dùng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Việc trang bị tài sản, máy móc, thiết bị... tại các cơ quan đơn vị bảo đảm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị, các quy định của tỉnh về máy móc, thiết bị chuyên dùng và phù hợp với nhiệm vụ, nguồn kinh phí được giao thực hiện.
 
Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian đến, cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị, gia đình và địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, kỷ cương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát vào các văn bản chỉ đạo của TW, tỉnh, thành phố để tiếp tục rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện công khai minh bạch trên một số lĩnh vực như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu.. .theo quy định. Tiếp tục thực hiện khoán kinh phí theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ đối với các cơ quan quản lý hành chính, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm thực hiện tốt tiết kiệm chi hành chính, giảm chi từ ngân sách nhà nước, tăng thu nhập thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường tiếp tục rà soát, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước...; quán triệt, tổ chức thực hiện tốt quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các hành vi, lãng phí; chú trọng công tác tự kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình nghiệp vụ quản lý và các quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện lãng phí. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa của thành phố và xã phường, tiếp tục hoàn thiện và áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại bộ phận Một cửa của thành phố nhằm giải quyết các thủ tục hành chính thuận tiện, đúng quy định hiện hành.
 
                                                                                      Vân Nhi
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai