You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

TP.Pleiku: Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2018

Ngày đăng bài: 17/03/2018
Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, công tác cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện trên tất cả các nọi dung gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nhờ đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành cải cách hành chính thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu, chiến lược, mục tiêu, giải pháp thực hiện cải cách hành chính đúng đắn, có cơ sở, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của thành phố nên đã tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận của nền hành chính.


Đối với công tác cải cách thể chế: UBND thành phố luôn quan tâm chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là công tác kiểm tra, thẩm định, thống kê, rà soát, đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố. Chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi, kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc điều chỉnh các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, UBND thành phố luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước, đổi mới trong xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND thành phố thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

images829797_1_nhat-(1).jpg
(Ảnh: Thanh Nhật, baogialai.com.vn)

Về cải cách thủ tục hành chính: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xã phường về phương pháp, cách thức rà soát thủ tục hành chính, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố theo quy định. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và 23/23 xã phường, Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính cũng được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử thành phố để công dân, tổ chức và các doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình giao dịch. Hiện nay 23/23 xã phường thuộc thành phố đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại thành phố, UBND thành phố sử dụng phần mềm có thể quản lý được toàn bộ hoạt động tiếp nhận, in phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và quy tình xử lý của các bộ phận đối với việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết. Các phiếu hẹn trả đều có mã số, mã vạch và được đưa vào quản lý một cách khoa học, thuận tiện cho công tác theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, tìm kiếm kết quả giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng hồ sơ và kết quả giải quyết. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, mức độ 2 đang được thực hiện hiệu quả, đồng thời hiện nay thành phố có 25 thủ tục thuộc 4 lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tạo điều kiện cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. các giao dịch trong quá trình xử lsy hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Trong quý I/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 9.951 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trả trễ hẹn chiếm 6%.

Hiện nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đang triển khai thực hiện 10 lĩnh vực (đất đai, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và tài nguyên – môi trường; hộ tịch và chứng thực; xây dựng nhà ở, quản lý đô thị; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng minh nhân dân; giải quyết thủ tục về nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ liên quan đến đất đai và nhà ở; thu các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định; kinh tế; y tế; văn hóa -  thông tin). Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố được quản lý chặt chẽ, thực hiện theo đúng nội quy, quy chế, chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, nhanh gọn, theo đúng các thủ tục, không đặt thêm bất cứ thành phần, thủ tục hồ sơ nào trái quy định, tạo được sự hài lòng và tin tưởng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Hiện nay thành phố có 23 xã phường và 13 cơ quan chuyên môn, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên, thành phố đã tiến hành rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị, xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: UBND thành phố đã thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị thành phố: Ban hành quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung khác có liên quan và trển khai xác định vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc thành phố, tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức phỏng vấn; đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, chính sách của Trung ương trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố thực hiên công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, quản lý cán bộ công chức của thành phố đúng các quy định pháp luật.

Về cải cách tài chính công: Trên cơ sở các quy định và quyết định giao chỉ tiêu ngân sách của UBND tỉnh, UBND thành phố lập dự toán thu – chi ngân sách năm 2018 trình HĐND thành phố phê chuẩn và ban hành Quyết định phân bổ cho từng đơn vị theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Hiện nay thành phố đã có 19 cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó cơ quan hành chính nhà nước là 13 cơ quan, qua triển khai thực hiện, các cơ quan đơn vị đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công đã đề ra; các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tiết kiệm chi để bổ sung tăng thu nhập cho người lao động; việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc được đảm bảo, trên tinh thần tiết kiệm, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Về hiện đại hóa nền hành chính: Hạ tầng công nghệ thông tin đã được quan tâm đầu tư, đến nay thành phố đã có các hệ thống thông tin như: Cổng thông tin điện tử thành phố; hệ thống hội nghị qua truyền hình; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại tất cả các UBND xã phường và các đơn vị trực thuộc UBND thành phố; đã xây dựng hệ thống một cửa liên thông 23/23 xã phường; hầu hết các cơ quan nhà nước có sử dụng phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác chuyên môn (như phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý tài nguyên và môi trường…). Các hệ thống phần mềm hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hiện thành phố đã ban hành Quyết định thực hiện 42 quy trình theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thuộc các lĩnh vực của 11 phòng ban chuyên môn, 100% xã phường xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008.
 
                                                                                                Vân Nhi
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai