You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kết quả đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2017

Ngày đăng bài: 11/06/2018
Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định hướng dẫn về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thành phố đã xây dựng Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cở sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố; Công văn số 676/UBND –TP ngày 24/4/2017 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 1811/UBND-TP ngày 5/9/2017 triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 2200/UBND-TP ngày 25/10/2017 hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để theo dõi, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định và thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1810/KH-UBND ngày 5/9/2017 của UBND thành phố Pleiku về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng, xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017-2020.


Kết quả đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2017 cụ thể: Có 21/23 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 theo Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủCó 2/23 phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2017 theo Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Yên Thế, Hoa Lư).

Năm 2017 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tuy nhiên dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền thành phố, công tác đánh giá công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của thành phố được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; công tác lãnh đạo, điều hành, đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đã được quan tâm, người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bước đầu có hiệu quả với 21/23 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (trong đó: 9/9 xã được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017) góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg về xây dựng, xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã gặp một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, phường chưa đảm bảo tiến độ, thời gian quy định; việc tổ chức đánh giá kết quả xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã còn chậm, hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nộp về phòng Tư pháp còn chậm trễ về thời gian, thiếu tài liệu kiểm chứng; một số xã, phường chưa có sự quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí trong dự toán ngay từ đầu năm để đảm bảo cho việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chưa đảm bảo, một số địa phương để xảy ra trọng án, tội phạm, tệ nạn xã hội không được kiềm chế mà tăng so với năm trước dẫn đến chưa đáp ứng đủ các tiêu chí để công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Hoa Lư, Yên Thế). Quyết định số 619/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 8/5/2017; Thông tư 07/2017/TT-BTP được ban hành ngày 28/7/2017 và có hiệu lực ngày 15/9/2017 nên việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo tiêu chí cụ thể như trong Thông tư 07/2017/TT-BTP và văn bản hướng dẫn còn chưa kịp thời. Trong quá trình áp dụng các quy định đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, một số quy định hướng dẫn thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg còn chưa phù hợp, yêu cầu tài liệu kiểm chứng còn chung chung, phát sinh thêm nhiều loại sổ cụ thể như: Sổ theo dõi cung cấp thông tin, sổ theo dõi việc cập nhật thông tin pháp luật, sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính và các tài liệu liên quan, sổ theo dõi tình hình niêm yết thủ tục hành chính...nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể nội dung, cách thức sử dụng sổ để phán ánh nội dung cần đánh giá. Về nội dung niêm yết thủ tục hành chính, quy định niêm yết công khai thủ tục hành chính phải đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành thì được 2 điểm, nhưng hiện nay khi quyết định được công bố có hiệu thi hành phải mất một thời gian thì văn bản mới đến cấp xã để niêm yết công khai cho nên quy định này gây khó khăn cho cấp xã để có thể niêm yết kịp thời. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự chú trọng việc thực hiện xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các công chức chuyên môn ở địa phương trong công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa tốt nên việc cung cấp tài liệu kiểm chứng còn gặp nhiều khó khăn. Đối với 2 phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nguyên nhân chủ yếu là do tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa đảm bảo, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy không được kiềm chế mà còn gia tăng so với năm 2016; không rà soát, bổ sung sách, tài liệu cho tủ sách pháp luật theo kinh phí quy định hàng năm; không bố trí kinh phí ngay từ đầu năm cho công tác hòa giải ở cơ sở, công tác phổ biến giáo dục pháp luật; không thanh toán thù lao cho hòa giải viên hoặc thanh toán chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, yêu cầu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của phường loại I rất cao (đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên), với hạn chế trên 2 phường loại I là Hoa Lư, Yên Thế không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Nhằm khắc phục những hạn chế của triển khai thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg về xây dựng, xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và thực hiện tốt hơn trong thời gian đên, UBND thành phố đề ra một số phương hướng cụ thể như sau: Tăng cường chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa của công tác xây dựng, đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân để góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ đạo các xã, phường thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm của xã, phường; xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội để duy trì, phát triển tủ sách, đặc biệt là Tủ sách pháp luật tự quản tại cộng đồng dân cư để đáp ứng tốt hơn công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Thực hiện chi cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải, thanh toán thù lao cho hòa giải viên đối với từng vụ, việc theo đúng quy định của pháp luật.
Thanh Thanh
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai