You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Phường Phù Đổng tổ chức Hội nghị học tập nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII của Đảng

Ngày đăng bài: 07/08/2018
Trong 2 ngày (30/8 đến ngày 31/8/2018), Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức quán triệt Nghị quyết cho đảng viên và cán bộ quân dân chính là quần chúng trong toàn Đảng bộ phường với các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII của Đảng.


Khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nêu rõ: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, các nội dung được quán triệt trong hội nghị này khi tổ chức thực hiện là những vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, tác động trực tiếp đến một số tổ chức và tâm tư tình cảm, lợi ích cá nhân; liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, những vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội…những nội dung trên được nêu trong 3 nghị quyết đó là:

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết đã nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ; xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền.

phu-dong-(1).jpg

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Mục tiêu đặt ra là: Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nghị quyết đã nêu 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết hướng đến mục tiêu: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Nghị quyết đã nêu 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo đó, sau khi tiếp thu Nghị quyết cán bộ, đảng viên và cán bộ quân dân chính trong hệ thống chính trị của phường đều phải tham gia viết thu hoạch cá nhân, tập trung vào những nội dung cơ bản, chọn lựa nội dung của một Nghị quyết để phân tích làm rõ nhận thức của cá nhân và gởi về các chi bộ đang sinh hoạt, quản lý để Chi bộ nhận xét đánh giá. Đồng thời, các chi bộ trực thuộc tổ chức truyền đạt và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, để mọi công dân nâng cao nhận thức góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà các Nghị quyết đã đề ra trong thời gian đến./.
 
Duy Lâm
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai