You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Những kết quả đạt được sau 10 năm thành lập của phường Phù Đổng, thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 07/04/2018
Trên cơ sở mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phù Đổng khóa I (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Đảng bộ phường (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế là Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp, phát huy mọi nguồn lực, khai thác tốt các điều kiện hiện có của phường để có chủ trương, định hướng, lãnh đạo tổ chức thực hiện phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tai tệ nạn xã hội. Qua 10 năm được thành lập, xây dựng và phát triển, trải qua hai kỳ Đại hội, cùng với sự đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Phù Đổng đã khắc phục những khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn phường; xây dựng, củng cố được hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.  


Theo Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ, phường Phù Đổng được chia tách và thành lập mới trên cơ sở địa bàn dân cư của hai phường (Trà Bá và Hội Phú) và là đơn vị hành chính loại I thuộc thành phố Pleiku; địa bàn phường có diện tích tự nhiên là 424,95ha, gồm 17 tổ dân phố có 3.499 hộ, với 15.775 nhân khẩu. Đảng bộ có 394 đảng viên đang sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Năm 2008, ngay sau khi được chia tách và thành lập mới, ban đầu điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trụ sở làm việc phải mượn phòng họp của tổ dân phố 9 thuộc phường để hoạt động, trang thiết bị làm việc còn thiếu; cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đường giao thông nông thôn, trạm Y tế còn nhiều khó khăn, nhiều tổ dân phố chưa có phòng họp, điện đường và một số tuyến đường giao thông còn chưa được nhựa hóa vẫn còn đường đất trơn trợt gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện, người dân qua lại; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội lúc bấy giờ còn nhiều phức tạp... được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Pleiku, sự đầu tư của tỉnh, thành phố cùng với sự đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các giai tầng trên địa bàn đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 là 16.000.000 đồng/người năm thì đến cuối năm 2017 đạt trên 40.000.000 đồng/người/năm.

pd-1-(1).jpg
Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) Đảng bộ phường Phù Đổng.
 
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Phù Đổng, sự thống nhất - đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phường Phù Đổng thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác cải cách hành chính tại UBND phường Phù Đổng đã triển khai toàn diện trên tất cả các nội dung là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, vệc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của phường Phù Đổng đã mang lại những kết quả tích cực, ý thức, trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ được nâng lên. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trả lời ý kiến của cử tri được tổ chức kịp thời; thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CB-CC liên quan đến người dân để chấn chỉnh kịp thời những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà làm mất lòng tin trong nhân dân…  

Đã phát huy các ngồn lực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đưa tốc độ phát triển kinh tế của phường luôn duy trì ở mức 15% trở lên, cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp; đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng phát triển, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt chỉ tiêu, số thu năm sau cao hơn năm trước; số thu năm 2010 là 4,833 tỷ đồng; năm 2017 thu ngân sách nhà nước thực hiện 8.482.045.469đ/8.253.000.000đ đạt 103% kế hoạch; thu ngân sách địa phương năm 2017 thực hiện 1.891.658.550đ/1.822.400.000đ đạt 104% kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi ngân sách đảm bảo công khai minh bạch và công bằng xã hội, không để tiêu cực xảy ra; công tác chi đảm bảo theo kế hoạch, tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu, có tích luỹ để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Năm 2017 tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm 70,8%, tăng 0,4% so với năm 2012; tiểu thủ công nghiệp chiếm 25,5% tăng 0,3% so với năm 2012; nông nghiệp chiếm 3,7% giảm 0,7 % so với năm 2012. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2017 là 382,2 tỷ đồng tăng 186,8 tỉ đồng so với năm 2012, tăng bình quân hàng năm 37,36 tỷ đồng. Trong đó, hàng năm lĩnh vực Thương mại Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp tăng về số lượng và quy mô hoạt động, năm 2012 là 705 hộ thì đến năm 2017 đã có 1.020 hộ kinh doanh cá thể tăng 315 hộ, giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2012 là 188,2 tỷ đồng thì đến năm 2017 là 366,9 tỷ đồng, tăng 178,8 tỷ đồng so với năm 2012. Diện tích gieo trồng hàng năm trên địa bàn phường là 50,69 ha, có 75 hộ chăn nuôi và 120 hộ xâm canh trồng cây công nghiệp ở các địa phương khác với diện tích 276,15 ha. Tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm dần chỉ còn 3,7 % trong cơ cấu kinh tế giá trị sản xuất đạt 15,3 tỷ đồng.

pd-2-(1).jpg
Ban chấp hành Đảng bộ phường Phù Đổng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phường Phù Đổng luôn đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” và Nghị quyết chuyên đề số 38-NQ-ĐU của Đảng ủy phường Phù Đổng ngày 31/10/2011 về “Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn phường Phù Đổng”, phường đã vận động nhân dân phát huy nội lực để duy tu và xây dựng đường giao thông nông thôn, mắc điện chiếu sáng đường hẻm: với chiều dài đường hẻm là 2.543m, tổng kinh phí 971.331.000 đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 480.097.523đồng, nhân dân đóng góp 491.233.477đồng; tính đến nay trong số 26.182m đường giao thông trên địa bàn phường đã có nhựa và bê tông là 24.086m (đường nhựa 17.914m, bêtông 6.172m), còn lại 2.096m đường đất, chủ yếu là đường dưới 2m; mắc 259 bóng điện chiếu sáng đường hẻm, trong đó nhà nước hỗ trợ là 73.000.000đồng, nhân dân đóng góp hơn 600.000.000 đồng. Xây dựng mới 07 phòng họp tổ dân phố, với tổng diện tích 6.639,85m2, tổng kinh phí là 929.146.800 đồng, trong đó (kinh phí nhà nước hỗ trợ 350.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 579.146.800 đồng) và sửa chữa 06 phòng họp tổ dân phố, phường hỗ trợ 41.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 120.300.000 đồng. Xây dựng nhà làm việc, trực gác cho lực lượng dân quân và Ban bảo vệ dân phố, diện tích sử dụng nhà làm việc dân quân là 172,5m2 tổng kinh phí: 525.000.000 đồng, thực chi cho công trình là 257.087.800 đồng, tiết kiệm và giảm 50% kinh phí so với dự toán (trong đó huy động 291 ngày công, kinh phí vận động 98.400.000 đồng, ngân sách phường 158.687.800đồng). Vận động nhân dân mở rộng đúng chỉ giới xây dựng đường Chu Văn An là 12m, đường Bà Triệu và đường Lê Văn Tám là 10m để thành phố đầu tư nâng cấp; huy động mọi nguồn lực để xây dựng và làm sân bê tông tại địa bàn tổ dân phố 4 phục vụ cho khu vực dân cư ở đây có điều kiện tham gia tập thể dục và các môn thể thao khác, tổng chiều dài 3 đường là 1.528,49m, đã vận động 143 hộ hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc đảm bảo chiều rộng chỉ giới xây dựng; tổng diện tích nhân dân hiến đất để thi công là 1.432,83m2, vận động nhân dân tháo dỡ 1.159,85m dài tường rào và 9m2 nhà ở giao lại mặt bằng để các đơn vị thi công công trình; diện tích sử dụng sân bê tông 249m2, kinh phí 38.830.000 đồng, trong đó kinh phí vận động 20.500.000 đồng. Hướng dẫn công dân làm thủ tục xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng quy định; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và thành phố quản lý đô thị theo quy hoạch; đẩy mạnh việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đến nay có tổng số 13.120 thửa đã được cấp giấy chứng nhận là 11.939 thửa, chiếm khoảng 91% số hộ.

Về lĩnh vực giáo dục, có 2 trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và trường tiểu học Phan Bội Châu, năm học 2016-2017, đạt kết quả: trường tiểu học Hoàng Hoa Thám có 875 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỷ lệ: 99,4 %; học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 162/162 HS, tỷ lệ: 100%, trong đó khen xuất sắc: 465 HS; khen từng mặt: 263 HS; Mầm non có 16 lớp, gồm 4 lớp công lập và 12 lớp tư thục với 586 em đang theo học; hàng năm, huy động các em đúng độ tuổi ra lớp đạt 100%. Hoạt động của Hội khuyến học ngày càng nền nếp và có hiệu quả; Trung tâm học tập cộng đồng được quan tâm củng cố kiện toàn; các hoạt động của Hội và Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, từng bước xây dựng xã hội học tập; phối hợp tuyên truyền một số chuyên đề và các văn bản pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã phối hợp tổ chức mở 5 lớp hướng dẫn về chăn nuôi, trồng trọt có 360 lượt người tham gia; 8 lớp học lái xe ô tô có 157 lượt người tham gia; đã tổ chức 43 lớp học chuyên đề về kiến thức pháp luật và chuyển giao khoa học kỹ thuật có 3.542 lượt người tham gia.

Các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm chủng trẻ em trong độ tuổi hàng năm đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3 hoạt động có hiệu quả; từ năm 2013 Trạm y tế phường được công nhận Trạm đạt chuẩn quốc gia; tổ chức đăng ký, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống đảm bảo; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm dưới 5%; tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết và động viên kịp thời các em mồ côi, tàn tật; hàng năm đều tổ chức từ  02 đến 03 đợt tuyên truyền và kiểm tra thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh ăn uống; khám và điều trị bệnh cho hơn 5.000 lượt người đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và khám cấp thuốc cho người cao tuổi; hiện nay trên địa bàn phường có 176 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội kịp thời, đúng quy định; đến nay trên địa bàn phường còn 11 hộ nghèo, chiếm 0,31%; 18 hộ cận nghèo, chiếm 0,51%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng và đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, năm 2008 có 10/15 tổ dân phố đạt văn hóa, chiếm 66,67%; có 2.771/2.989 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,7%; đến năm 2017 có 17/17 tổ dân phố văn hóa, đạt 100% và 3.285/3.384 hộ gia đình văn hóa, chiếm 97,07%; an ninh - quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được giữ vững; phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy được sức mạnh của cả cộng đồng và cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia...

Những kết quả đạt được sau 10 năm thành lập Đảng bộ, quân và dân các giai tầng trên địa bàn phường Phù Đổng, đã được UBND thành phố Pleiku tặng Giấy khen và năm 2014, năm 2016 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận cờ thi đua của Bộ Công an và UBND tỉnh; năm 2011 đến năm 2016 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phường Phù Đổng, Đảng bộ, quân và dân các giai tầng phường Phù Đổng được vinh dự đón nhận Huân Chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; đó chính là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất cao cũng như sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương phát triển toàn diện xứng đáng là đơn vị hành chính loại I thuộc thành phố Pleiku.

Bài và ảnh: Sỹ Nhân

                                                                           
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai