You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày đăng bài: 08/11/2017
Ngày 07/11/2017, tại Hội trường 19/5, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017). Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thường trực HĐND, UBND và UBMT TQVN thành phố, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy và một số tiến sỹ, thạc sỹ công tác trên địa bàn thành phố.


Báo cáo đề dẫn buổi Tọa đàm của đồng chí Trịnh Duy Thuân - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã nhấn mạnh, cách đây tròn 100 năm, vào ngày 25/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga mà đứng đầu là V.I.Lênin, lần đầu tiên liên minh công nhân - nông dân - binh lính đồng loạt đứng lên, lật đổ chế độ Nga hoàng lập ra nhà nước Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm (Ảnh: Thế Chiến).

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam, vùng lên phá ách gông cùm nô lệ, làm nên cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Từ đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Sau khi khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin (7/1920), Nguyễn Ái Quốc đi đến nhận thức rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người khẳng định rằng: “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Cách mạng Tháng Mười Nga đã khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, đó là một nhân tố quốc tế không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của Liên Xô, nhất là trong lĩnh vực củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững môi trường hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Đ/c Trịnh Duy Thuân – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi Tọa đàm (Ảnh: Thế Chiến).

Tại buổi Tọa đàm, các bài tham luận đã góp phần làm sâu sắc thêm giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga cũng như những yêu cầu đặt ra cho cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Theo đó, mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Trịnh Duy Thuân khẳng định, tiếp nối truyền thống của Cách Mạng Tháng Mười Nga, thành phố Pleiku quyết tâm giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đẩy nhanh tiến độ phát triển của thành phố Pleiku giàu về kinh tế, vững về an ninh - quốc phòng, trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai trước năm 2019 bằng những hành động và việc làm cụ thể đó là:

Một là, khai thác có hiệu quả và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Mở rộng và nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ. Tạo các điều kiện thuận lợi để mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế. Tập trung giữ vững nhịp độ phát triển của ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 9/9 xã của thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017.

Hai là, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong các ngành, lĩnh vực sản xuất. Trong đó, chú trọng ưu tiên đầu tư giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Phát triển mạng lưới giáo dục, y tế, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và du lịch.

Ba là, thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động, phục hồi tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kiềm chế tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với chủ đề: “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”, buổi Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga đã góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua; đúc kết những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.   
                                                                                      Hà Dương
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai