You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ở thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 11/05/2018
Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 26.199,3 ha với 24 dân tộc sinh sống; có 23 xã, phường với 254 thôn, làng, tổ dân phố, với tổng dân số có khoảng 233.000 người; trong đó, có 43 làng với 28.798 người đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm tỷ khoảng 13%); chủ yếu là dân tộc Jrai; dân tộc Bahnar và các dân tộc thiểu số khác. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố Pleiku đa dạng và phong phú, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.


Trên cơ sở Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chương trình số 46-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về văn học, nghệ thuật có sự chuyển biến; văn học nghệ thuật đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là một nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự đồng thuận trong việc quản lý, sáng tác, tổ chức và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố Pleiku.

bai-vh1.jpg
Câu lạc bộ thơ ca.

Nhận thức được tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố tạo điều kiện cho các câu lạc bộ văn học, nghệ thuật, thơ ca và người dân tham gia sáng tác, đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh cho người dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, định hướng các đơn vị, câu lạc bộ, cá nhân tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật thực hiện quyền tự do sáng tác nhưng phải đúng quy chế hoạt động; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, trong những năm qua, các câu lạc bộ, hội viên, người dân tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật luôn thực hiện đúng định hướng chính trị của Đảng; các tác phẩm sáng tác hướng đến mục tiêu giàu chất nhân văn, dân chủ, phản ánh chân thực, sâu sắc đời sống và sự phát triển của thành phố.

Lực lượng tham gia sáng tạo văn học - nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, kể cả đội ngũ văn nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên nhiều lĩnh vực như văn học, thơ, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh... Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 150 hội viên tham gia các hoạt động sáng tạo văn học nghệ và tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị nhân văn sâu sắc, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội; phản ánh hiện thực cuộc sống của nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, đồng thời đấu tranh lên án cái xấu, có tác dụng giáo dục xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Các câu lạc bộ thơ của Hội Người cao tuổi các xã, phường và Hội thơ đã xuất bản nhiều tập thơ và tập hợp được đông đảo mọi người, mọi thành phần tham gia, tạo nên một sân chơi sinh hoạt văn hóa bổ ích như câu lạc bộ UNESCO thơ Đường Việt Nam chi nhánh tại thành phố Pleiku, câu lạc bộ thơ phường Hoa Lư, phường Tây Sơn, người cao tuổi tỉnh Gia Lai... Nhiều câu lạc bộ đã có những tác phẩm tích cực trong việc phản ánh đời sống chân thực đời sống xã hội trên địa bàn thành phố.

Phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng không ngừng phát triển. Các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học đã hình thành đội văn nghệ quần chúng tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ nhân các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống thu hút hàng ngàn lượt người tham gia. Các hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp thành phố và Hội thi văn hoá thể thao các dân tộc thiểu số được duy trì tổ chức hàng năm; thông qua đó, nhiều loại hình nghệ thuật trong dân gian được khuyến khích lưu truyền như hát dân ca, hát ru, trường ca, múa xoan, cồng chiêng… đã phát hiện được nhiều nhân tố mới trong phong trào văn hóa, văn nghệ và các nghệ nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố.

bai-vh2-(1).jpg
Nét văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku.

Duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống như đan lát, tạc tượng, chỉnh chiêng (tại xã Biển Hồ và phường Thắng Lợi, Yên Đỗ); tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng (làng Ốp phường Hoa Lư – năm 2016, xã Chư Hdrông – năm 2017). Từ năm 2018, mỗi tối thứ 7, tuần thứ 2 của tháng, thành phố sẽ tổ chức sinh hoạt và giao lưu cồng chiêng tại Quảng trường Đại Đoàn kết, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ du khách khi đến với Pleiku.

Tuy vậy, việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật ở thành phố Pleiku còn một số hạn chế như đội ngũ quản lý văn học, nghệ thuật của thành phố còn thiếu chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm chưa đồng bộ, chưa nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao; công tác quản lý trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sỹ chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có nhiều chế độ đãi ngộ để thu hút tài năng. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới thành phố Pleiku đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác quản lý Nhà nước của chính quyền đối với hoạt động văn học, nghệ thuật. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan văn hóa, văn nghệ.

Thứ hai, quan tâm hỗ trợ hoạt động chuyên môn và phong trào văn học, nghệ thuật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sỹ. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, bổ sung kinh phí cho hoạt động văn học, nghệ thuật.

Thứ ba, tổ chức nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, đa dạng và thường xuyên đổi mới các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố. Tổ chức các hội thi, cuộc thi chuyên đề, liên hoan nghệ thuật; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về quản lý văn hóa. Xây dựng các câu lạc bộ, các đội văn nghệ tuyên truyền nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân.

Thứ tư, tăng cường các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, nghệ thuật dân gian. Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật nhằm huy động đông đảo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn học nghệ thuật, làm cho văn học nghệ thuật ngày càng lan tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, định hướng hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền thành phố; ngăn chặn các hoạt động sáng tác, truyền bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung, tư tưởng tiêu cực, thiếu lành mạnh gây tác động xấu đến đời sống xã hội. Biểu dương, khuyến khích những câu lạc bộ, hội viên, người dân có nhiều tác phẩm giá trị cao về nghệ thuật, có tính định hướng chính trị trong việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Như vậy, để đưa văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, đủ sức đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới, các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý văn hóa, văn học, nghệ thuật, các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để đội ngũ lao động, sáng tạo văn học, nghệ thuật phát huy tiềm năng sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm văn học, nghệ thuật, đặc biệt là các sản phẩm nghệ thuật của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku.          
                                                                                              
   Bảo Trân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai