You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp

Ngày đăng bài: 01/11/2018
Trên cơ sở thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư  về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku ban hành Chỉ thị số 14 -CT/TU về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019-2024). Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn liên quan quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương, cũng như đã triển khai cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường thực hiện...


Đề cập về khâu chuẩn bị nội dung đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dương Thị Thu Phương cho biết: “Việc xây dựng báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, phải bám sát tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan của các cấp. Báo cáo phải đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; bám sát định hướng lớn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực tiễn tình hình kinh tế, xã hội và tình hình nhân dân để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương”.

DSCN0066.jpg
Toàn cảnh Đại hội MTTQ Thành phố Pleiku khoá X.

Bên cạnh đó, việc đánh giá tổng kết nhiệm kỳ cũ, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ mới phải có sự tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của MTTQ cấp trên; phát huy sự đóng góp tham gia của MTTQ cấp dưới, các tổ chức thành viên, các cơ quan chính quyền, các vị lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nội dung báo cáo phải ngắn gọn, bố cục khoa học, có kế thừa và đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, trọng tâm, sát với thực tiễn địa phương, dễ triển khai thực hiện ở địa phương, cơ sở.

Theo tinh thần các chỉ đạo trên, việc xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. Mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo..., có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình; để ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã phường chủ động tham mưu cấp ủy phân công, giới thiệu bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dương Thị Thu Phương cũng cho biết thêm: Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã phường tại phường Diên Hồng và xã Diên Phú. Thời gian đại hội điểm trong tháng 11-2018, sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo đại hội điểm cấp xã của tỉnh. Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã có kế hoạch làm việc với các xã phường, để kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ trên địa bàn Thành phố, góp phần đảm bảo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng tiến độ và các yêu cầu đề ra.

DSCN0525-(1).jpg
Một góc Thành phố Pleiku.

Trước mắt ở những đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã, phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường ấy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội điểm và chuẩn bị các văn kiện đại hội trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xem xét, cho ý kiến. Đồng thời, báo cáo với cấp ủy cùng cấp và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về nội dung, nhân sự theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku; làm việc với chính quyền và các cơ quan liên quan cùng cấp để thống nhất chủ trương và phối hợp triển khai có hiệu quả công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội điểm. Đó là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các xã phường còn lại trên địa bàn Thành phố.

Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận rà soát, củng cố, kiện toàn ban công tác Mặt trận theo Điều 27, Chương IV, Điều lệ MTTQ Việt Nam trước khi tiến hành Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cự, được tổ chức trước khi đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường ít nhất 15 ngày. Thông qua hội nghị, sẽ hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, tạo khí thế phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng tuyên truyền những điển hình và nhân tố mới cần nhân rộng trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, để biểu dương và nhân rộng. Đồng thời, đấu tranh bác bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục khẳng định vai trò công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, giám sát và phản biện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Đảng các cấp...
 
Bài và ảnh: THANH NHẬT 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai