You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

TP. Pleiku: Xây dựng đội ngũ trí thức đạt nhiều kết quả

Ngày đăng bài: 04/04/2018
Xác định đội ngũ trí thức chính là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng, trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, những năm qua, thành phố đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của thành phố.


Việc hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức được quan tâm chỉ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. Đã ban hành các văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các quy định của tỉnh trong tuyển dụng, bố trí, xếp lương đối với công chức, viên chức. Trong 10 năm qua, thành phố đã tuyển dụng, thu hút được 10 thạc sĩ; 17 đại học bằng giỏi về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; công tác xét tuyển công chức, viên chức được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, công bằng cho các đối tượng dự tuyển.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả những chính sách của tỉnh một cách kịp thời, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển; quan tâm cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc, trang thiết bị máy móc từng bước hiện đại hóa theo yêu cầu tin học hóa hệ thống quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là các xã phường.

bai-tri-thuc-(Copy).jpg
Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 
Việc phân cấp, đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về công tác cũng đã được thành phố quan tâm thực hiện. Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc, dân chủ, phù hợp với trình độ, chuyên môn, vị trí công tác.

Trong tuyển dụng công chức, viên chức có ưu tiên đối với sinh viên trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ), tốt nghiệp loại giỏi; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quản lý, bố trí công tác cho trí thức, các cơ quan, đơn vị có nhiều phương thức quản lý phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; lắng nghe, giải quyết những đề xuất, kiến nghị; tạo thuận lợi cho đội ngũ trí thức đóng góp xây dựng thành phố.

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách về trọng dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, công tác tôn vinh cán bộ, trí thức được thành phố quan tâm thực hiện. Hằng năm, thành phố làm tốt công tác thi đua - khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, nhận thức rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. Từ năm 2008 đến nay, thành phố đã cử 12 cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học; 97 cán bộ, công chức, viên chức đi học đại học, trung cấp; 84 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; 71 cán bộ, công chức, viên chức học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 361 cán bộ, công chức, viên chức học lớp trung cấp lý luận chính trị; 200 cán bộ, công chức, viên chức học lớp sơ cấp lý luận chính trị... Ngoài ra, đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho hơn 30.829 lượt cán bộ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước chuẩn hoá ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước; đảm bảo công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của thành phố.

Từ sự quan tâm đó, đội ngũ trí thức thành phố đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên; có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề, chuyên ngành để cống hiến ngày càng nhiều hơn, chất lượng hiệu quả hơn và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Hiện nay, thành phố có 12 cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể; 13 phòng ban, 08 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và 23 xã, phường với 2.871 người, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số của thành phố là 66 người (chiếm tỷ lệ 2,75%), cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số là 32 người (chiếm tỷ lệ 6,62%).

Đội ngũ trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước; trí thức là lãnh đạo thành phố đã quyết định và triển khai nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi cho sự phát triển của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình công tác, gắn bó với nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác, tham gia tích cực vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở địa phương góp phần đem lại chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của thành phố nói chung. Trí thức người dân tộc thiểu số là hạt nhân tập hợp sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian đến, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm thu hút, đãi ngộ, tôn vinh các trí thức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có cống hiến với sự phát triển của địa phương. Tạo môi trường và những điều kiện thuận lợi nhất để trí thức được phát huy năng lực bản thân và yên tâm công tác.

Công tác quản lý, sử dụng trí thức, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy định, phù hợp với năng lực, chuyên môn; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến những cán bộ trẻ có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về thực tiễn và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trước hết là cán bộ trong diện quy hoạch và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường rèn luyện đạo đức cho cán bộ; đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, thạo việc, có tinh thần phục vụ nhân dân.

Tiếp tục tăng cường luân chuyển cán bộ thành phố về cơ sở và ngược lại, luân chuyển giữa các xã, phường; thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về cơ sở công tác. Sàng lọc và đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Tạo điều kiện, chọn, cử cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng các lớp về lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các trường trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm đáp ứng cơ bản cho việc chuẩn hóa cán bộ các chức danh quy hoạch và góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nhằm tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của thành phố./.

 
Hoàng Thị Thao
Văn phòng Thành ủy Pleiku
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai