You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Những kết quả đạt được về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 29/05/2017
Thực hiện Công văn số 1155-CV/BTCTU ngày 04/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, trên địa bàn thành phố Pleiku đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.


Đảng bộ thành phố Pleiku hiện có 68 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng (gồm: 28 Đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở); trong đó có 23 Đảng bộ cơ sở khối xã, phường, 34 TCCS Đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 Đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở), 08 TCCS Đảng khối sự nghiệp (gồm 01 Đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở), 01 Đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp Nhà nước và 02 Đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang. Toàn thành phố hiện có 439 chi bộ, trong đó có 399 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 40 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố là 7.428 đồng chí; trong đó đảng viên nữ 2.810 đồng chí (chiếm 37,82%), đảng viên là người dân tộc thiểu số 389 đồng chí (chiếm 5,23%), đảng viên trong các tôn giáo 124 đồng chí (chiếm 1,66%).

Lễ truy tặng cho thân nhân của đảng viên 45 năm tuổi đảng.

Số chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức 131 chi bộ, chiếm 29,84%; số chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức đến 30 đảng viên chính thức 256 chi bộ, chiếm 58,31%; số chi bộ có trên 30 đảng viên chính thức 52 chi bộ, chiếm 11,85%; số chi bộ có cấp ủy 278 (với 923 cấp ủy viên), chiếm 63,33%. Trình độ học vấn cấp III có 353 đ/c, chiếm 80,41%; trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên có 313 đ/c, chiếm 71,29%; trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên có 323 đ/c, chiếm 73,58%. Trong đó, một số loại hình chi bộ có 100% bí thư chi bộ có trình độ học vấn cấp III, trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên, trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học trở lên như: loại hình chi bộ khối cơ quan hành chính, chi bộ trong lực lượng vũ trang.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy chi bộ, nhất là đối với chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 10/5/2012 về “Kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở thôn, làng, tổ dân phố từ nay đến năm 2015”. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác củng cố các chi bộ về mặt tổ chức, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, xóa thôn, làng, tổ dân phố chưa có chi bộ độc lập và chưa có đảng viên. Ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 24/4/2013 về việc “Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa X) dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ được phân công phụ trách”; các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng xây dựng kế hoạch và lịch phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Sinh hoạt chuyện đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 19/5/2014 về “Thí điểm xây dựng mô hình chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu”. Trong đó, chọn Chi bộ tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Tây Sơn và Chi bộ thôn Đồng Bằng, Đảng bộ xã Biển Hồ để thực hiện thí điểm; đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường tùy theo điều kiện cụ thể có kế hoạch chọn từ 01- 02 chi bộ (thôn, làng, tổ dân phố) trực thuộc để xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu của đảng bộ mình. Đảng bộ 23 xã, phường đã chọn 29 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố triển khai thực hiện. Có 19 tổ dân phố, 05 làng và 05 thôn chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hinh chi bộ thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu. Từng bước nâng cao về nghiệp vụ công tác Đảng, Thành ủy đã tổ chức mở 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 1.404 đồng chí là cấp ủy viên các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc các TCCS Đảng, cán bộ phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy các xã, phường.   
  
Việc tổ chức quán triệt và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 -CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, gắn với triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Các chi bộ đã triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, tổ chức cho đảng viên học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch, bản đăng ký làm theo các tiêu chuẩn đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai viết Sổ tay “Làm theo gương Bác”; gắn công tác triển khai với đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra kết quả thực hiện của từng đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua đó, làm cho nội dung dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở cho việc đưa Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đi vào cuộc sống; từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phai nhạt lý tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, các chi bộ đã làm tốt công tác cung cấp đầy đủ thông tin, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo môi trường cho đảng viên thực hiện các quyền: được thông tin, thảo luận các vấn đề của Đảng; được ứng cử, đề cử và bầu cử; phê bình chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên; trình bày ý kiến… trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; giúp chi bộ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu có thành tích xuất sắc. Đồng thời, giáo dục, nhắc nhở, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng góp phần đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đến nay, cấp ủy các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chuyển biến rõ nét nhất qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW là, hầu hết chi bộ đã duy trì tốt nền nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, chất lượng được nâng lên. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, sinh động. Sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú ý hơn, nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trong tất cả các loại hình chi bộ hiện nay trung bình đạt trên 92,4%; trong đó, chi bộ khối cơ quan đạt 98,8%, chi bộ trong lực lượng vũ trang đạt 96,8%, chi bộ công an, quân sự xã, phường đạt trên 95%. Đảng viên được phân công công tác ngày càng tăng và phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo xây dựng, củng cố các đoàn thể nhân dân ở thôn, làng, tổ dân phố, ở các cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được các chi bộ quan tâm đúng mức và đạt được những chuyển biến tích cực (từ năm 2007 đến nay, các cấp ủy đảng đã phát triển được 1.723 đảng viên mới). 

Nhiều chi bộ đã xây dựng được kế hoạch, quy chế, chương trình làm việc, trong đó nêu được nội dung sinh hoạt từng tháng. Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy. Nhiều chi bộ gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi ủy, Bí thư chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ... Không khí sinh hoạt chi bộ chân tình, gần gũi, nhiều vấn đề cụ thể thiết thực ở địa phương, cơ quan, đơn vị, được đảng viên mạnh dạn nêu lên, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai