You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10): Văn phòng Thành ủy Pleiku phát huy vai trò tham mưu

Ngày đăng bài: 18/10/2018
Là cơ quan đầu mối về tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Văn phòng Thành ủy đã thường xuyên quan tâm định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, phổ biến thông tin thời sự... Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) luôn được chú trọng. Văn phòng thường xuyên phổ biến những văn bản của cấp trên, các gương học tập và làm theo gương Bác, thực hiện quy định về những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo quy định. Văn phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  gắn với nội dung kiểm tra đảng viên chấp hành và giám sát đảng viên. Qua đó,  cán bộ, đảng viên và quần chúng đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, kỷ luật phát ngôn, đề cao cảnh giác với các thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch,  thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng tập thể vững mạnh.

DSCN2968-(Copy).jpg
Cán bộ công chức Văn phòng Thành ủy.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Văn phòng Thành ủy Pleiku đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, quy chế làm việc, cùng các quy định về lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy. Đồng thời, xây dựng chương trình làm việc toàn khoá và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, chương trình làm việc hàng tháng, tuần và các đề án thực hiện Nghị quyết của Đảng nói chung, của Thành ủy Pleiku nói riêng; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành các loại văn bản  phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 360-QĐ/TU về xây dựng, thẩm định, hoàn thiện và ban hành các văn bản của cấp ủy, cùng Quy định số 359-QĐ/TU về chế độ thông tin, báo cáo cấp ủy; thực hiện gửi đầy đủ, kịp thời những văn bản cần thiết theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên; cũng như chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tham mưu, phục vụ tốt các chuyến làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn công tác của tỉnh đến làm việc với Thành phố; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc, tiếp khách và công tác của Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy, cũng như tham mưu, phục vụ cấp ủy trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của Thành phố.

DSCN6822-(Copy).jpg
Quang cảnh trước trụ sở Thành ủy Pleiku.

Bước vào thực hiện các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách, các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Thành phố.  Đồng thời, đã tích cực phối hợp nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc và nổi cộm, các vấn đề về an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội,  lãnh đạo thực hiện những giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Bên cạnh đó, Văn phòng Thành ủy còn phối hợp với các ban đảng của Thành ủy tham mưu về giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Văn phòng còn phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tuyên truyền trên Trang tin điện tử của Thành phố Pleiku, góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cùng các hoạt động của địa phương, phục vụ việc khai thác thông tin tài liệu của cấp ủy các cấp, cơ quan ban ngành, cán bộ và nhân dân.

Mặt khác, Văn phòng còn chủ động tham mưu nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng đảm bảo kết nối giữa Thành ủy với các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, thực hiện tốt việc lập hồ sơ, số hóa văn bản đi, đến, cập nhật, khai thác và chuyển, gửi văn bản qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5. Việc chuyển nhận văn bản, tài liệu, ứng dụng quản lý chuyên ngành được triển khai, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Đồng thời, góp phần cùng Văn phòng cấp ủy cấp trên trong lộ trình xây dựng Dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đảng tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.  

Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Hữu Sung cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: “Văn phòng tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực công tác tham mưu, thẩm định. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, cải tiến phương pháp thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo và đề xuất những vấn đề, những nội dung phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục thu thập, chỉnh lý tài liệu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và chỉnh lý hồ sơ tài liệu, đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng, mục lục hồ sơ trên ứng dụng Lotus Notes 8.5; quản lý tài liệu khoa học, an toàn, phục vụ khai thác nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Đảng bộ thành phố”.

Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai