You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng (14-10): Phát huy vai trò tham mưu công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng

Ngày đăng bài: 11/10/2018
Tám tháng sau khi thành lập Đảng, ngày 14-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Để khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức - xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã thống nhất lấy ngày 14-10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng.


Suốt 88 năm xây dựng và phát triển, công tác tổ chức - xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hệ thống Ngành tổ chức - xây dựng Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - xây dựng Đảng  được giáo dục, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

Riêng với Đảng bộ Thành phố Pleiku, tháng 9-1954, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, các địa phương đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức để chỉ đạo cho phù hợp, tỉnh Gia Lai được chia thành 9 khu. Trong đó, Pleiku là Khu 9 bao gồm các đồn điền, 3 dinh điền và vùng phụ cận. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng ở Khu 9, sau khi chia tách khu, ngày 15-9-1954, Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ định Ban cán sự Khu 9, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Khi ra đời, mặc dù số đảng viên của Đảng bộ lúc bấy giờ rất ít, địa bàn hoạt động rộng khó khăn cho việc lãnh đạo, nhưng Đảng bộ đã bám sát vào chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, vượt qua những thách thức của chiến tranh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975), Đảng bộ Pleiku đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Nguỵ, tham gia các cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội...

DSCN1639.jpg
Biểu quyết chỉ tiêu về công tác tổ chức - xây dựng Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển của Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng Thành phố Pleiku luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của lịch sử Đảng bộ Thành phố. Công tác tổ chức - xây dựng Đảng tại địa phương luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố Pleiku qua từng giai đoạn. Đặc biệt, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong 3 năm gần đây, Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng Thành phố Pleiku đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Pleiku lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII... Đồng thời, quan tâm đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Thành phố đã kết nạp được hơn 530 đảng viên mới, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Riêng 9 tháng năm 2018, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã kết nạp gần 120 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ Thành phố Pleiku có 68 tổ chức cơ sở đảng, 400 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 8.000 đảng viên. Đảng bộ thành phố đã có 96,6% chi bộ khu dân cư có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ và 73,6% chi bộ khu dân cư có cấp ủy.

DSCN1985-(1).jpg
Tuyên truyền trực quan về xây dựng Đảng tại khu vực Thành ủy Pleiku.

Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo theo Hướng dẫn 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, đảm bảo giảm tối thiểu 10% tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước. Qua đó, góp phần phục vụ cho việc bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, đánh giá quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku cho biết: “Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy  lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND cấp Thành phố và xã phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Cấp thành phố có 100 cán bộ được quy hoạch ban chấp hành và 28 cán bộ được quy hoạch vào ban thường vụ  nhiệm kỳ 2020-2025. Qua rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025, các cơ quan thành phố có 313 cán bộ được quy hoạch cấp trưởng và phó. Ở 23 xã phường có 562 cán bộ được quy hoạch các chức danh chủ chốt…”.
 
Qua công tác tham mưu, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cử 59 cán bộ đi đào tạo về trình độ chuyên môn và 160 cán bộ đi đào tạo trình độ lý luận chính trị; cử hơn 1.000 lượt cán bộ đi đào tạo ở các trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, giới thiệu 20 cán bộ để bầu giữ các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; bổ nhiệm 83 cán bộ, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu đối với 92 cán bộ lãnh đạo quản lý; luân chuyển 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố xuống xã, phường và điều động 35 cán bộ lãnh đạo, quản lý...
 
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Tiến Dũng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng Thành phố thời gian tới: “Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chú trọng phát triển đảng viên ở những thôn, làng, tổ dân phố đã có tổ chức đảng nhưng chưa có chi ủy, tăng cường tỷ lệ đảng viên là người tại chỗ, không để xảy ra tình trạng tái trắng đảng viên và tổ chức Đảng. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, gắn với củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên phối hợp cùng các ban Đảng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,  góp phần xây dựng hệ thống chính trị Thành phố vững mạnh”.
  
Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai