You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14-10): Thành phố Pleiku: Phát huy hiệu quả công tác Hội Nông dân

Ngày đăng bài: 11/10/2018
Tháng 10-1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, là tổ chức Hội đầu tiên của giai cấp nông dân. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam. Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã qua 6 kỳ Đại hội, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước. Hiện nay, Hội có 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở, với trên 10 triệu hội viên.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân (ND) đã cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh, chớp thời cơ đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, nhà nước công - nông đầu tiên.

Sau hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương, đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”, ND cả nước đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua ái quốc do Đảng và Chính phủ phát động, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch, huy động sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam. Với tinh thần đó, hàng vạn ND đã tham gia quân đội, thanh niên xung phong và phục vụ chiến đấu. Hội ND trong các vùng địch tạm chiến đã tiến hành nhiều hình thức đấu tranh như bám ruộng đất, làng xóm để sản xuất; lên án hành động bắn phá, phá hoại hoa màu của địch; tranh thủ sản xuất, thu hoạch và cất giấu lương thực phục vụ kháng chiến… Giai cấp ND đã đóng góp to lớn sức người, sức của cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên trang sử chói ngời bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng  miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Hội ND Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào ND và xây dựng nông thôn mới. Vị thế chính trị của giai cấp ND ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “nông nghiệp, ND, nông thôn”.

bai-nd.jpg
Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố khoá X.

Bà Nguyễn Thị Lược - Phó Chủ tịch Hội ND Thành phố Pleiku bộc bạch: “Hoà cùng sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Hội ND cả nước và tỉnh nhà, dưới sự lãnh đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, sự quan tâm của UBND Thành phố, các cấp Hội ND Thành phố Pleiku đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên và ND tích cực thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ND, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, cũng như nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh và Thành phố, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

 Tiểu biểu như trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội ND thành phố Pleiku chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được 2.725 buổi cho 141.725 cán bộ, hội viên; đồng thời kết nạp được 1.129 hội viên mới, đến nay hội ND thành phố Pleiku có 12.445 hội viên, đạt 95% hộ nông nghiệp. Hội đã xây dựng 24 mộ hình sản xuất, tổ chức 193 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho hơn 9.650 lượt hội viên, xây dựng quỹ hỗ trợ ND với hơn 1,3 tỷ đồng. Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội cho vay ủy thác hơn 72 tỷ đồng, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho vay gân 6 tỷ đồng, giúp ND sản xuất. Qua phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Thành phố có 5.430 hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp...

bai-nong-dan-1.jpg
Nông dân  ra quân làm vệ sinh môi trường tại làng Brel, xã Biển Hồ.

Đặc biệt, Hội ND thành phố đã tích cực vận động hội viên và ND thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. ND đã hiến hơn 18.550m2 đất, góp gần 4.700 ngày công lao động để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Hiện nay, thành phố Pleiku có 9/9 xã  xây dựng nông thôn mới (An Phú, Biển Hồ, Chư Á, Chư Hdrông,  Diên Phú, xã Gào, Ia Kênh, Tân Sơn, Trà Đa) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thành phố là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng nông nông thôn mới...

Phó Chủ tịch Hội ND thành phố Pleiku Nguyễn Thị Lược còn cho biết thêm: “Từ sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND thành phố đã được được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 4 cá nhân cán bộ, hội viên. Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 32 tập thể và cá nhân. Đặc biệt, Hội ND thành phố Pleiku đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đó là niềm vinh dự chung cho tập thể cán bộ, hội viên Hội ND Thành phố”.

Phát huy những thành quả đạt được, Hội ND của Thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, Hội chú trọng tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp ND Việt Nam. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò đối với ND và sự phát triển của nông nghiệp - nông thôn; vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào ND xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Pleiku về thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Mặt khác để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND Thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023), Chủ tịch Hội ND Thành phố Nguyễn Thị Bích Thủy còn nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: “Hội sẽ tăng cường quan tâm, hướng dẫn ND phát huy nội lực, các tiềm năng và thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả đầu tư, phù hợp cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ. Quan tâm hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện về vốn vay, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cho ND. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào ND thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tích cực góp phần hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh trật tự nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố”.

Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai