You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng (14-10): Làm tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng

Ngày đăng bài: 14/10/2017
Thời gian qua, Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng Thành phố Pleiku đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao trong công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng.


Cùng với thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp cùng các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành sơ, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy. Đồng thời, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU về phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ được phân công phụ trách. Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đảng ủy 23 xã, phường tiến hành giải thể chi bộ cơ quan và phân công các đảng viên sinh hoạt ở chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố theo tinh thần Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ưu tiên bố trí cho các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố ít đảng viên hoặc chưa có cấp ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Pleiku.

Qua việc dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn được phân công, phụ trách, đã góp phần nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là trong việc giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; tạo được sự chuyển biến từ chi bộ trong các chủ trương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh... Đồng thời, thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy đã quan tâm theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Từ năm 2013 đến nay, thành phố đã kết nạp được gần 900 đảng viên mới, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao cả về chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn. Riêng 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã kết nạp 119 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 58,8%, độ tuổi đoàn thanh niên chiếm hơn 71,4%, tỷ lệ có trình độ văn hoá THPT gần 97,5%, chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm hơn 60,5%. Đến nay, Đảng bộ Thành phố Pleiku có 68 tổ chức cơ sở đảng, 398 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 7.640 đảng viên.

Biểu quyết chỉ tiêu về công tác tổ chức - xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Ban tổ chức Thành ủy đã phối hợp cùng các cơ quan của Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tham mưu của Thành ủy cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt khác, Ban cũng đã tham mưu cho Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đồng thời, đã tham mưu chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cử hơn 50 cán bộ đi đào tạo về trình độ chuyên môn và 124 cán bộ đi đào tạo trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó từ năm 2012 đến nay đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 68 trường hợp. Đồng thời, giới thiệu 36 đồng chí để đại hội các tổ chức mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố bầu giữ các chức vụ chủ chốt. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã luân chuyển 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý (trong độ tuổi luân chuyên) từ thành phố xuống xã, phường và điều động 73 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cũng về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND cấp Thành phố và xã phường nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương...

Thành ủy Pleiku triển khai nhiệm vụ công tác.

Bên cạnh đó, Ban đã chủ động phối hợp với các cấp và ngành chức năng, nắm tình hình chính trị nội bộ, phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Đặc biệt, đã tập trung tham mưu rà soát về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ đảng viên phục vụ công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Cùng với đốn đốc việc tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020, Ban còn phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo đại hội Hội nông dân các cấp, đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, đại hội Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức - xây dựng Đảng thời gian tới: “Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra. Trong đó chú trọng phát triển đảng viên ở những thôn, làng, tổ dân phố đã có tổ chức đảng nhưng chưa có chi ủy, tăng cường tỷ lệ đảng viên là người tại chỗ, không để xảy ra tình trạng “tái trắng” đảng viên và tổ chức Đảng; phấn đấu thành lập chi ủy để tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện”, chương trình hành động  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,  gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các nhiệm vụ liên quan góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố trong sạch, vững mạnh”.
 
Bài và ảnh: THANH NHẬT

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai