You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Hiệu quả mang lại từ công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố

Ngày đăng bài: 09/12/2017
Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm qua trên địa bàn thành phố Pleiku; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các ngành chức năng trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện. Qua giám sát, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc cho người dân. Nhìn chung, các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm giải quyết những kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội của thành phố theo quy định. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở cơ sở cũng như phát huy được tinh thần góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.


Ngay sau khi Bộ chính trị bàn hành Quyết định số 217-QĐ/TW về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” (gọi tắt là Quyết định 217, 218), Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện; và ban hành Quyết định số 957 - QĐ/TU ngày 16/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thẩm định, ra thông báo kết luận các kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2017 của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang TP. Pleiku.

Cùng với đó là việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền (gọi tắt là Quyết định 553, 554); Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 476-CV/TU ngày 03/4/2017 về việc thực hiện Quyết định số 554 và Công văn số 477-CV/TU ngày 03/4/2017 về việc thực hiện Quyết định 553; đồng thời, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy. Đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan khối chính quyền của thành phố đã triển khai thực hiện.

Về công tác giám sát, ngay từ đầu năm 2017, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã xây dựng kế hoạch, trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy về nội dung giám sát của năm. Sau khi có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố gửi kế hoạch và nội dung giám sát đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát về công tác quản lý quỹ đất tại hợp tác xã An Phú 1, An Phú 2 và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố cho đối tượng là người nghèo, người cận nghèo (giai đoạn 2016-2020). Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn Thanh niên đã giám sát việc thực hiện điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TĐTN của Ban Chấp hành tỉnh đoàn (khóa XIII) về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Hội Cựu chiến binh giám sát việc giải quyết các chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; việc xây dựng quỹ hội và thu - chi hội phí…. Liên đoàn Lao động thành phố giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, các chế độ dành cho lao động nữ.

Bà con đồng bào dân tộc thiểu số thu hoạch vụ mùa.
 

Nội dung giám sát của tổ chức được thực hiện gắn với trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách. Ngoài thực hiện kế hoạch giám sát, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố còn tham gia các đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và Thường trực HĐND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội thành phố chủ trì giám sát tại một số xã, phường, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố như: Giám sát chương trình khuyến nông, khuyến lâm và chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác quản lý thu, chi ngoài ngân sách, công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm; giám sát việc triển khai công tác giảm nghèo từ năm 2015 - 2016; công tác đầu tư, chỉnh trang đô thị từ năm 2014-2016; giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở các địa phương, đơn vị được giám sát. Đồng thời, đã tổng hợp một số ý kiến kiến nghị chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo qui định. Bên cạnh đó, trong năm 2017, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận và chuyển 06 đơn thư kiến nghị đến các ngành chức năng giải quyết. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng đã hướng dẫn Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường xây dựng kế hoạch giám sát và trình cấp ủy phê duyệt, triển khai thực hiện. Trong năm, có 23/23 xã, phường đã triển khai giám sát ở đơn vị mình. 

Về công tác phản biện xã hội, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã xây dựng kế hoạch đăng ký 02 nội dung phản biện là lấy ý kiến phản biện về phương án trồng dặm, thay thế cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố và dự án trồng cây mắc - ca công nghệ cao và chủ trương cho Công ty TNHH. MTV. Phúc Tín thuê đất trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu tại địa bàn xã Gào và được Thành ủy phê duyệt. Trên cơ sở nội dung, kế hoạch đã được Thành ủy phê duyệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku đã phối hợp tổ chức 02 hội nghị (mở rộng). Qua lấy ý kiến phản biện, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đã tổng hợp một số ý kiến kiến nghị chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, có chủ trương phù hợp để không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã thành phố triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức. Trong đó, tập trung góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp ý vào các văn bản dự thảo và việc thể chế hóa, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước... góp ý trực tiếp vào văn bản, góp ý qua các buổi tọa đàm, tiếp xúc cử tri...  

Xác định một trong những nội dung quan trọng của việc tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đó là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm 2017, thực hiện Quyết định 553, Thường trực Thành ủy đã tổ 01 cuộc đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến việc tháo dỡ nhà lồng và di dời chợ Hoa Lư; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 06 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân trong dự án kè Hội Phú; Dự án Trung tâm Trưng bày, bảo hành, bảo trì ô tô ....

Có thể khẳng định rằng, thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm qua trên địa bàn thành phố Pleiku đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận; việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được triển khai cụ thể hơn; người dân ngày càng có điều kiện để tham gia góp ý trực tiếp vào trong các dự thảo Luật, các nghị quyết của Đảng, chính truyền trong xây dựng và phát triển thành phố.  Hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời, giúp cho hệ thống Mặt trận TQVN thành phố tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm, góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng đã phát huy được tính dân chủ trong các giai tầng xã hội góp phần xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai