You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Công tác tư tưởng, lý luận của thành phố Pleiku sau 10 năm nhìn lại

Ngày đăng bài: 07/01/2018
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X); Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 22/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, ngày 15/10/2007, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X). Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đã đánh giá được thực trạng tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Trong đó nhấn mạnh, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác tư tưởng, lý luận; đưa công tác tư tưởng hướng về cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn; xây dựng, kiện toàn hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng truyền đạt của báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên kiêm chức của thành phố…


Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác tư tưởng, lý luận trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua một số kết quả chủ yếu như sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng truyền luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nhất là hình thức tuyên truyền miệng phù hợp với từng loại hình, đối tượng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.

Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được quan tâm chú trọng. Căn cứ các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ thành phố đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết; lựa chọn, phân công các đồng chí báo cáo viên có năng lực, phù hợp với từng nội dung chuyên đề để nghiên cứu, quán triệt, phổ biến nghị quyết tại các hội nghị chủ chốt của thành phố. Qua đó, đã truyền đạt đầy đủ tinh thần, nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố, làm cơ sở nền tảng cho việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng ở cấp cơ sở. Từ năm 2007 đến năm 2017, Đảng bộ thành phố đã tổ chức được 1.917 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 195.933 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động, cán bộ quân dân chính ngoài Đảng.

Chất lượng giảng dạy và học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố luôn được chú trọng và không ngừng được nâng cao về chất lượng. Trong 10 năm qua, thành phố đã mở được 368 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp, các chương trình bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội với sự tham gia của 36.713 lượt người theo học.

Bên cạnh đó, Thành ủy luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận của đảng và hệ thống chính trị.

Ngày 06/4/2012, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 314-QĐ/TU về việc thành lập ban tuyên giáo xã, phường; đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã xây dựng Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 11/4/2012 về việc thành lập ban tuyên giáo xã phường và xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của ban tuyên giáo xã phường; trên cơ sở đó, 23 xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập Ban Tuyên giáo cấp xã.

Đội ngũ giảng viên kiêm chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Từ năm 2007 đến nay, riêng giảng viên kiêm chức đã 04 lần được kiện toàn, củng cố và 07 lần kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên Thành ủy. Thành phố hiện có 17 giảng viên kiêm chức, công tác ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; có 30 báo cáo viên Thành ủy, 128 báo cáo viên cơ sở và 432 tuyên truyền viên cơ sở (trong đó, có 82 tuyên truyền viên là người đồng bào dân tộc thiểu số). Từ năm 2007 đến nay, thành phố đã mở 14 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 1.670 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã đạt được nhiều kết quả. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động, bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, phù hợp nội dung chủ đề từng năm. Tăng cường chỉ đạo “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cơ quan thuộc khối chính quyền từ thành phố đến các xã, phường, nhất là các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc hàng ngày với nhân dân. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú thông qua các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức cho những cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu ở khu dân cư đi tham quan, học tập kinh nghiệm. Tổ chức các hội nghị sơ kết (6 tháng, 1 năm) từ cơ sở đến thành phố nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã từng bước khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của thành phố, tạo ra sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, có tác động tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng, lý luận trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều vấn đề bức xúc của xã hội như tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tranh chấp khiếu kiện... chậm được phân tích, định hướng giải quyết kịp thời để ổn định tình hình tư tưởng của nhân dân. Năng lực truyền đạt nghị quyết của một số báo cáo viên, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế; nội dung báo cáo chưa sâu, còn trình bày rập khuôn theo nội dung tài liệu, ít tìm thêm tư liệu để minh chứng sát với tình hình ở địa phương, cơ sở. Việc sơ, tổng kết các nghị quyết chuyên đề về công tác lý luận, tổng kết thực tiễn còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc đưa các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng quý của chi bộ, cơ quan, đoàn thể còn lúng túng nên hiệu quả chưa cao. Một số địa phương, đơn vị thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy xác định: Công tác lý luận phải luôn bám sát và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; công tác đối ngoại... tích cực góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đặc biệt là của đồng chí bí thư cấp ủy cũng như của cả hệ thống chính trị trong công tác tổ chức quán triệt, học tập tuyên truyền và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

Thường xuyên đổi mới phương pháp triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền từ thành phố đến cơ sở; lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín và khả năng truyền đạt tốt để làm báo cáo viên. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để làm tốt công tác báo cáo, truyền đạt nghị quyết, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xem đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố.
                                                                        
     T.D
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai