You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 11/10/2018
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào. Tư tưởng đó đã được Người thể hiện sinh động trong tác phẩm "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1949 với bút danh "X.Y.Z". Hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1949, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này và công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Pleiku.


Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

I. NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

II. DÂN VẬN LÀ GÌ?
Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.
Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.
Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.
Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.
Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.
Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

III. AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?
Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc.
- Cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...
- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v..
Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

IV. DÂN VẬN THẾ NÀO?
Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.
Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.
Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
                                                                                                X.Y.Z

Bác Hồ viết tác phẩm "Dân vận" đã đề cập giải đáp những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Bài báo “Dân vận” của Bác Hồ là một tác phẩm kinh điển, mẫu mực, là cẩm nang của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động quần chúng hiện nay và mai sau.Với tác phẩm đó, người đọc dù ở trình độ nào cũng hiểu. Bác Hồ đã dùng cách đặt câu hỏi và trả lời ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu để làm rõ một số vấn đề cơ bản của công tác dân vận và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

bai-dv.jpg
Tuổi trẻ thành phố Pleiku giúp dân xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta đã chỉ rõ rằng: ...Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập cuộc tế. Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

Xác định tầm quan trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về công tác Dân vận trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”; Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố Pleiku (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể và các ban ngành đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đối với công tác vận động quần chúng với phương châm là hướng mạnh về cơ sở, tập trung xây dựng địa bàn khu dân cư vững mạnh, tích cực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân; hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; phối hợp vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia tích cực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; từ đó tạo nên sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

bai-dv1-(1).jpg
Lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Pleiku làm công tác dân vận.

Từ chỗ có sự phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt tình hình an ninh, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Đến nay 100% số số xã đã có đường giao thông nông thôn cho xe cơ giới; 100% các thôn làng đều có điện lưới quốc gia và có 98% số hộ sử dụng điện; 100% số xã có trạm y tế và trường lớp xây dựng kiên cố; thành phố đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, có 9/9 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang hoàn tất thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận thành phố Pleiku là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn thành phố đạt 1.086.808,5 triệu đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp 504.178,1 triệu đồng, chiếm 46,4%; vận động 261/261 hộ với diện tích di dời hàng rào, vật kiến trúc 4.108/4.108m2, đạt tỷ lệ đồng thuận trong nhân dân 100%; tập trung triển khai thực hiện các dự án; tiến hành nhận mặt bằng của các tổ chức và cá nhân hộ gia đình.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động đều gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS, đã giải quyết 172/213 căn nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo DTTS; thực hiện hồ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, đưa giống lúa nguyên chủng HT1, giống ngô CP 888, Bio Seed; cá rô phi lai đơn tính, dê Bách Thảo… Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố chiếm 19,61%; vận động số tiền 1,923 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 245 hộ nghèo đồng bào DTTS sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; xây dựng 37 nhà đại đoàn kết, thăm hỏi nhân dịp tết cổ truyền dân tộc với số tiền 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa theo Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công các đơn vị, cơ quan, đoàn thể thành phố kết nghĩa với các làng... trong 5 năm các đơn vị được phân công kết nghĩa đã hỗ trợ 37 con bò giống, heo giống, hàng ngàn liều vắc-xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho trâu bò; đồng thời xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà cho các hộ nghèo người đồng bào DTTS, hỗ trợ nhân công, máy móc làm 650m đường giao thông nông thôn…

Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã phối hợp vận động đoàn, hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: mô hình cà phê bền vững, nuôi cá chình và cá rô đầu vuông thương phẩm (xã Trà Đa, phường Thống Nhất, Thắng Lợi); mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số (xã Tân Sơn); mô hình trồng rau, hoa Đà Lạt trong nhà lồng (xã Trà Đa, An Phú); mô hình nuôi heo sinh học, nuôi thỏ, nai (phường Yên Thế); mô hình sản xuất thực phẩm, rau xanh các loại theo hướng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn “VIETGAP” (phường Thống Nhất); mô hình “lai cải tạo đàn bò thịt” (xã Trà Đa); mô hình bảo vệ môi trường tại làng Ốp (Hoa Lư ), làng Sơr (Biển Hồ). Đặc biệt mô hình trồng rau, hoa cao cấp của Công ty TNHH MTT Hương Đất An Phú được Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao … Các mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn như: xã Gào đã vận động nhân dân làm 29,9km đường nhựa và duy tu bão dưỡng; xã Ia Kênh 10,5 km; xã Chư Ă 11,5 km ; mô hình vận động nhân dân tháo dỡ tường rào, xây dựng hệ thống vỉa hè, cống thoát nước (phường Diên Hồng, Phù Đổng); mô hình vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hội trường tổ dân phố và làm đường giao thông... Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, mua bảo hiểm y tế  với số tiền 428.552.00 đồng...

Công tác dân vận trong tình hình mới là công tác cơ bản của toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức nhà nước và chiến sỹ lực lượng vũ trang. Nếu làm tốt công tác vận động quần chúng, đó chính là yếu tố góp phần quan trọng xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai