You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Công tác dân vận trong tình hình mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Ngày đăng bài: 12/10/2017
Đại hội XII của Đảng ta tiếp tục khẳng định rõ: “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong thời gian tới”. Từ đó cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi công tác vận động, tổ chức nhân dân tham gia vào công việc cách mạng nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.


Ngay từ những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta đã xác định: “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng”. Và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta đã chỉ rõ rằng: Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập cuộc tế. Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên tặng bò cho các hộ nghèo DTTS.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lời dạy của Người vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho đến hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, công tác vận động quần chúng trong tình hình mới phải là vừa kiên trì, vừa giáo dục, thuyết phục, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo gắn với việc tổ chức lãnh đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của các giai tầng trong xã hội.

Vận động thanh niên lên đường nhập ngũ.

Xác định tầm quan trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về công tác Dân vận trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku trong năm 2017; Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố Pleiku (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể và các ban ngành đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đối với công tác vận động quần chúng với phương châm là hướng mạnh về cơ sở, tập trung xây dựng địa bàn khu dân cư vững mạnh, tích cực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân; hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; phối hợp vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; thực hiện túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia tích cực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; từ đó tạo nên sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Từ chỗ có sự phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku, và triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố Pleiku, đến nay 100% số số xã đã có đường giao thông nông thôn cho xe cơ giới; 100% các thôn làng đều có điện lưới quốc gia và có 98% số hộ sử dụng điện; 100% số xã có tram y tế và trường lớp xây dựng kiên cố. Tính từ năm 2011 đến nay đã có 1.707 hộ dân tự nguyện hiến đất với diện tích 19.312 m2; 1.185 hộ tháo dỡ vật kiến trúc, di dời hàng rào với diện tích đất 12.633 m2; 197 hộ tự nguyện tháo dỡ một phần diện tích nhà không yêu cầu đền bù với tổng diện tích nhà đất 2.888 m2 và tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thành phố đã huy động có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2011-2015 là 841.684,9 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước: 233.962,9 triệu đồng; vốn doanh nghiệp đầu tư: 118.612.7 triệu đồng; vốn tín dụng: 110.403,8 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp: 378.622,7 triệu đồng. Hiện nay, thành phố có 6/9 xã hoàn thành chương trình Nông thôn mới (xã Biển Hồ, An Phú, Diên Phú, Trà Đa, Chư HDrông và Tân Sơn), 03 xã còn lại (xã Gào, Ia Kênh, Chư Ă) phấn đấu đến cuối năm 2017 và thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Công tác dân vận là công tác cơ bản của toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đảng viên, cán bộ công chức nhà nước và chiến sỹ lực lượng vũ trang. Nếu làm tốt công tác vận động quần chúng, đó chính là yếu tố góp phần quan trọng xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai