Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.Pleiku lần thứ II/2014

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.Pleiku lần thứ II/2014

Sáng ngày 10/6/2014, tại Hội trường 19/5, thành phố Pleiku đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ II/2014. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu chính thức đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Pleiku và hơn 70 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh và thành phố Pleiku. Đồng chí Nguyễn Đình Tiến- Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban dân tộc tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. (Ảnh: Xuân Hồng)

Trong những năm qua thành phố đã tập trung chỉ đạo các ban ngành phối hợp với các đoàn thể và các cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch, xu thế phát triển, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và chuyển nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến tiến vào sản xuất, kinh doanh, cùng với việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao đã tạo điều kiện cho kinh tế các làng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm…) được chỉnh trang đầu tư. Hệ thống chính trị ở các làng luôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Diện mạo nông nghiệp, nông thôn có nhiều đổi mới, xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng lên; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cải thiện và nâng lên kể cả vật chất và tinh thần góp phần từng bước rút ngắn khoảng cách giàu – nghèo, khoảng cách mức sống giữa thành thị - nông thôn. Đến nay phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống ổn định, nhiều hộ gia đình có tích lũy, xây dựng nhà kiên cố, mua sắm các trang thiết bị nghe, nhìn, các phương tiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Công tác quốc phòng  - an ninh được giữ vững, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố; khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng gắn bó keo sơn.

Văn nghệ chào mừng Đại hội. (Ảnh: Xuân Hồng)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vẫn còn những hạn chế cần phải được khắc phục trong thời gian tới, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ cận nghèo và hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; nhiều hộ thoát nghèo nhưng chưa thực sự bền vững; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến tiến để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trong vùng đồng bào dân tộc chuyển biến còn chậm.Việc phát huy tiềm năng đất đai, nguồn lực tại chỗ hiệu quả chưa tốt. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống nhiều khi chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở các làng còn có các hành vi vi phạm pháp luật (chặt phá rừng phòng hộ, tự động chia đất khi chưa có quyết định của chính quyền, nghi kỵ người bị cho là ma lai, người có thuốc thư, …)

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Xuân Hồng)

Đại hội là dịp để tiếp tục nhìn nhận và khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai và thành phố Pleiku nói riêng. Qua Đại hội làm sáng tỏ hơn về xây dựng, củng cố niềm tin vào sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đại hội đánh giá kết quả qua 5 năm (2009- 2014) thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần thứ I, những mặt làm được, chưa làm được, tập trung vào các lĩnh vực: công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả trong việc thực hiện công tác y tế, giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương... 

Đồng thời Đại hội xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian đến, trong đó tập trung tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tầng lớp nhân dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố nói riêng, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc thiểu số thành phố. Tạo các nguồn lực vững chắc để phấn đấu thành phố Pleiku là đô thị loại I trước năm 2020 như Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Xuân Hồng)

Cũng tại Đại hội Đại hội đã chọn cử 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho 10 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Đ/c Trần Xuân Quang – Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Xuân Hồng)

Trước khi tổ chức Đại hội, đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết.

Nhật Minh

Quay lại