Thành phố Pleiku với công tác dân vận chính quyền

Thành phố Pleiku với công tác dân vận chính quyền

Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan Nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Từng cán bộ, công chức, viên chức đều phải làm công tác dân vận gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của riêng một cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào mà là nhiệm vụ của tất cả cán bộ công chức, viên chức và các cơ quan, tổ chức đoàn thể.

Vì vậy ngoài vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị là từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phục vụ nhân dân phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, thì đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, học hỏi dân, dựa vào dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành đúng quy định. Chỉ đạo các cấp, các ngành phân công cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực công tác, am hiểu pháp luật làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, song song với việc thực hiện các nhiệm vụ công việc chuyên môn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Các chính sách, quy hoạch, chương trình, dự án lớn của địa phương có đối tượng điều chỉnh rộng phải được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, phải phù hợp với tình hình thực tiễn, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là khâu cải cách thủ tục hành chính bằng cách nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế một cửa hiện đại, phấn đấu giải quyết thủ tục hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân một cách đơn giản, thuận tiện nhất cho người dân; thường xuyên rà soát các thủ tục rườm rà, phức tạp, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đồng thời gắn với việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ hàng tuần để lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó cũng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân khi thi hành nhiệm vụ.

Công tác dân vận là việc làm thường xuyên và cần phải có sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, phong trào lao động sản xuất kinh doanh giỏi, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa thành phố phát triển ngày càng vững mạnh.
                                                                                                                        Thúy Hằng

Quay lại