Năm 2014 thành phố Pleiku có 43 người có có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg

Năm 2014 thành phố Pleiku có 43 người có có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 298/QĐ-UBND, ngày 21/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai thì trong năm 2014 toàn tỉnh Gia Lai có 1.261 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg, ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Pleiku lần thứ II năm 2014.

Đối với thành phố Pleiku có 43 người có có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 26 già làng; 04 trưởng thôn; 04 chức sắc tôn giáo; 05 người sản xuất kinh doanh giỏi và 05 người dân có uy tín trong các làng.
Công Huân

Quay lại