CHUYÊN MỤC

CHUYÊN MỤC


Trang chủ > Giới thiệu chung > Hộp thư điện tử
1. Dạnh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
Tên cơ quan
Tên tài khoản
Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku
ubndpleiku@gialai.gov.vn
Phòng Kinh tế kinhte.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Nội vụ noivu.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Giáo dục Đào tạo gddt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Dân tộc dantoc.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị qldt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch tckh.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tư Pháp tuphap.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ldtbxh.pleiku@gialai.gov.vn
Thanh Tra Thành phố thanhtra.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Y tế yte.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý trung tâm thương mại bqltttm.pleiku@gialai.gov.vn
Hội Chứ thập đỏ thành phố Pleiku ctd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm Dân số - KHHGĐ dskhhgd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao vhtttt.pleiku@gialai.gov.vn
Đài Truyền thanh Truyền hình dttth.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp Diên Phú ttptccndp.pleiku@gialai.gov.vn
Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị dktqtqldt.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng bqldadtxd.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng bqlchlpd.pleiku@gialai.gov.vn
 
2. Dạnh bạ hộp thư điện tử các xã, phường:
STT Tên xã, phường Tên tài khoản
1 UBND phường Diên Hồng ubnddh.pleiku@gialai.gov.vn
2 UBND phường Yên Đỗ ubndyd.pleiku@gialai.gov.vn
3 UBND phường Ia Kring ubnddhik.pleiku@gialai.gov.vn
4 UBND phường Tây Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
5 UBND phường Hoa Lư ubndhl.pleiku@gialai.gov.vn
6 UBND phường Hội Thương ubndht.pleiku@gialai.gov.vn
7 UBND phường Hội Phú ubndhp.pleiku@gialai.gov.vn
8 UBND phường Trà Bá ubndtb.pleiku@gialai.gov.vn
9 UBND phường Phù Đổng ubndpd.pleiku@gialai.gov.vn
10 UBND phường Thắng Lợi ubndtl.pleiku@gialai.gov.vn
11 UBND phường Chi Lăng ubndcl.pleiku@gialai.gov.vn
12 UBND phường Thống Nhất ubndtn.pleiku@gialai.gov.vn
13 UBND phường Đống Đa ubnddd.pleiku@gialai.gov.vn
14 UBND phường Yên Thế ubndyt.pleiku@gialai.gov.vn
15 UBND xã Biển Hồ ubndbh.pleiku@gialai.gov.vn
16 UBND xã Tân Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
17 UBND xã Trà Đa ubndtd.pleiku@gialai.gov.vn
18 UBND xã Chư Á ubndca.pleiku@gialai.gov.vn
19 UBND xã An Phú ubndap.pleiku@gialai.gov.vn
20 UBND xã Gào ubndg.pleiku@gialai.gov.vn
21 UBND xã Ia Kênh ubndik.pleiku@gialai.gov.vn
22 UBND xã Diên Phú ubnddp.pleiku@gialai.gov.vn
     

3. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên Tên tài khoản
1  
Nguyễn Lê Phương Minh
minhnlp.pleiku@gialai.gov.vn
2  
Nguyễn Xuân Hà
hanx.pleiku@gialai.gov.vn
3  
Trần Quang Vinh
vinhtq.pleiku@gialai.gov.vn
4  
Đặng Lê Thanh Trúc
trucdlt.pleiku@gialai.gov.vn
5  
Lê Đặng Quốc Dũng
dungldq.pleiku@gialai.gov.vn
6  
Phan Hà Bạch Ánh
anhphb.pleiku@gialai.gov.vn
7  
Trần Công Danh
danhtc.pleiku@gialai.gov.vn
8  
Lê Minh Hùng
hunglm.pleiku@gialai.gov.vn
9  
Lê Thị Phương Thủy
thuyltp.pleiku@gialai.gov.vn
10  
Vũ Văn Uy
uyvv.pleiku@gialai.gov.vn
11  
Võ Thành Chương
chuongvt.pleiku@gialai.gov.vn
12  
Phan Thị Hoài Thương
thuongpth.pleiku@gialai.gov.vn
13  
Nguyễn Thị Phương Uyên
uyenntp.pleiku@gialai.gov.vn
14  
Ngô Thị Hường
huongnt.pleiku@gialai.gov.vn
15  
Hà Thị Thu Hoài
hoaihtt.pleiku@gialai.gov.vn
16  
Nguyễn Hữu Sung
sungnh.pleiku@gialai.gov.vn
17  
Nguyễn Thị Loan
loannt.pleiku@gialai.gov.vn
18  
Nguyễn Tấn Quang
quangnt.pleiku@gialai.gov.vn
19  
Nguyễn Đình Phương
phuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
20  
Nguyễn Đình Thức
thucnd.pleiku@gialai.gov.vn
21  
Đào Trung Ánh
anhdt.pleiku@gialai.gov.vn
22  
Võ Dương Hà
havd.pleiku@gialai.gov.vn
23  
Phạm Long Sơn
sonpl.pleiku@gialai.gov.vn
24  
Trương Thị Hội
hoitt.pleiku@gialai.gov.vn
25  
Trần Xuân Quang
quangtx.pleiku@gialai.gov.vn
26  
Đỗ Trung Hùng
hungdt.pleiku@gialai.gov.vn
27  
Trần Thị Thúy Hằng
hangttt.pleiku@gialai.gov.vn
28  
Trần Thị Tâm
tamtt.pleiku@gialai.gov.vn
29  
Võ Phan Duyệt
duyetvp.pleiku@gialai.gov.vn
30  
Đặng Khánh Toàn
toandk.pleiku@gialai.gov.vn
31  
Nguyễn Tín 
32  
Nguyễn Công Tuấn
tuannc.pleiku@gialai.gov.vn
33  
Nguyễn Hoàng Quang Minh
minhnhq.pleiku@gialai.gov.vn
34  
Lê Văn Quang
quanglv.pleiku@gialai.gov.vn
35  
Nguyễn Ngọc Thông
thongnn.pleiku@gialai.gov.vn
36  
Nguyễn Thị Ánh Hồng
hongnta.pleiku@gialai.gov.vn
37  
Nguyễn Thành Tiên
tiennt.pleiku@gialai.gov.vn
38  
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
hoantq.pleiku@gialai.gov.vn
39  
Nguyễn Văn Kháng
khangnv.pleiku@gialai.gov.vn
40  
Nguyễn Văn Thủy
thuynv.pleiku@gialai.gov.vn
41  
Phạm Thị Kim Loan
loanptk.pleiku@gialai.gov.vn
42  
 
 
43  
Phạm Thị Thanh Cơ
coptt.pleiku@gialai.gov.vn
44  
Trần Minh Thông
thongtm.pleiku@gialai.gov.vn
45  
 
 
46  
Võ Quang Nhân
nhanvq.pleiku@gialai.gov.vn
47  
Võ Thị Quỳnh Giao
giaovtq.pleiku@gialai.gov.vn
48  
 
 
49  
 
 
50  
 
 
51  
Nguyễn Anh Minh
minhna.pleiku@gialai.gov.vn
52  
Nguyễn Hồng Trinh
trinhnt.pleiku@gialai.gov.vn
53  
Nguyễn Thanh Bình
binhnt.pleiku@gialai.gov.vn
54  
Nguyễn Thị An
annt.pleiku@gialai.gov.vn
55  
Nguyễn Thị Hoa
hoant.pleiku@gialai.gov.vn
56  
Nguyễn Văn Đình
dinhnv.pleiku@gialai.gov.vn
57  
Nguyễn Xuân Huân
huannx.pleiku@gialai.gov.vn
58  
Nguyễn Đăng Đài
daind.pleiku@gialai.gov.vn
59  
Nguyễn Chớ
chon.pleiku@gialai.gov.vn
60  
Nguyễn Thị Mai
maint.pleiku@gialai.gov.vn
61  
Nguyễn Văn Văn Nông
nongnv.pleiku@gialai.gov.vn
62  
Phạm Thị Hồng Hạnh
hanhpth.pleiku@gialai.gov.vn
63  
Trương Công Thành
thanhtc.pleiku@gialai.gov.vn
64  
Trần Thanh Hùng
hungtt.pleiku@gialai.gov.vn
65  
Trần Thị Hồng Hạnh
hanhtth.pleiku@gialai.gov.vn
66  
Võ Dương Hà
havd.pleiku@gialai.gov.vn
67  
Võ Thị Đào Huyền
huyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
68  
Đồng Thị Thanh Hải
haidtt.pleiku@gialai.gov.vn
69  
Bùi Hồng Quang
quangbh.pleiku@gialai.gov.vn
70  
Cao Duy Hiền
hiencd.pleiku@gialai.gov.vn
71  
Lê Thị Yến
yenlt.pleiku@gialai.gov.vn
72  
Lê Gia Chương
chuonglg.pleiku@gialai.gov.vn
73  
Nguyễn Bá Trường
truongnb.pleiku@gialai.gov.vn
74  
Nguyễn Thị Bích Vân
vanntb.pleiku@gialai.gov.vn
75  
Nguyễn Thị Phước Vân
vanntp.pleiku@gialai.gov.vn
76  
Nguyễn Thị Thúy Tâm
tamntt.pleiku@gialai.gov.vn
77  
Nguyễn Tiến Dũng
dungnt.pleiku@gialai.gov.vn
78  
Nguyễn Văn Tuấn
tuannv.pleiku@gialai.gov.vn
79  
 
 
80  
Ngô Thị Thao
thaont.pleiku@gialai.gov.vn
81  
Ngôn Thị Kim Oanh
oanhntk.pleiku@gialai.gov.vn
82  
Ngô Xuân Hiền
hiennx.pleiku@gialai.gov.vn
83  
Phan Thị Hoài Thương
thuongbth.pleiku@gialai.gov.vn
84  
Phạm Thị Huyền
huyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
85  
Trần Hữu Sơn
sonth.pleiku@gialai.gov.vn
86  
Trần Trung Kiên
kientt.pleiku@gialai.gov.vn
87  
Hồ Thị Ngọc Huyền
huyenhtn.pleiku@gialai.gov.vn
88  
Lê Thị Ánh Tuyết
tuyetlta.pleiku@gialai.gov.vn
89  
 
 
90  
 
 
91  
Nguyễn Đức Sơn
sonnd.pleiku@gialai.gov.vn
92  
 
 
93  
Võ Thị Đào Quyên
quyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
94  
R Mah Wih
wihrm.pleiku@gialai.gov.vn
95  
Trần Đức Thuận
thuantd.pleiku@gialai.gov.vn
96  
Bùi Thị Minh Khang
khangbtm.pleiku@gialai.gov.vn
97  
Bạch Thị Ngọc Liên
lienbtn.pleiku@gialai.gov.vn
98  
Lê Thị Diệp
dieplt.pleiku@gialai.gov.vn
99  
Lê Thị Bảy
baylt.pleiku@gialai.gov.vn
100  
Lê Thị Kim Hồng
hongltk.pleiku@gialai.gov.vn
101  
Nguyễn Công Hoan
hoannc.pleiku@gialai.gov.vn
102  
Nguyễn Công Hộ
honc.pleiku@gialai.gov.vn
103  
Nguyễn Thị Cúc
cucnt.pleiku@gialai.gov.vn
104  
Nguyễn Thị Dung
dungnth.pleiku@gialai.gov.vn
105  
Nguyễn Thị Thơi
thoint.pleiku@gialai.gov.vn
106  
Nguyễn Thị Loan
loannth.pleiku@gialai.gov.vn
107  
Nguyễn Thị Thanh Hà
hantt.pleiku@gialai.gov.vn
108  
Nguyễn Thị Thu Hà
hantth.pleiku@gialai.gov.vn
109  
Phạm Thị Hạnh
hanhpt.pleiku@gialai.gov.vn
110  
 
 
111  
Phạm Thị Kim Thoa
thoaptk.pleiku@gialai.gov.vn
112  
Trương Thị Lê
lett.pleiku@gialai.gov.vn
113  
Trịnh Thị Hoa
hoatt.pleiku@gialai.gov.vn
114  
Võ Thị Tố Anh
anhvtt.pleiku@gialai.gov.vn
115  
Bạch Quảng
quangb.pleiku@gialai.gov.vn
116  
Dương Hữu Toàn
toandh.pleiku@gialai.gov.vn
117  
Hoàng Duy Bắc
bachd.pleiku@gialai.gov.vn
118  
Lê Cảnh Hoa
hoalc.pleiku@gialai.gov.vn
119  
Lê Văn Tam
tamlv.pleiku@gialai.gov.vn
120  
Mai Thị Sinh
xinhmt.pleiku@gialai.gov.vn
121  
Mai Xuân Hùng
hungmx.pleiku@gialai.gov.vn
122  
Nguyễn Bá Tuấn
tuannb.pleiku@gialai.gov.vn
123  
Nguyễn Huy Khâm
khamnh.pleiku@gialai.gov.vn
124  
Nguyễn Thị Danh
danhnt.pleiku@gialai.gov.vn
125  
Nguyễn Đức Loan
loannd.pleiku@gialai.gov.vn
126  
Nguyễn Đức Vương
vuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
127  
Nguyễn Quốc Khánh
khanhnq.pleiku@gialai.gov.vn
128  
Phạm Thị Lơ
lopt.pleiku@gialai.gov.vn
129  
Trương Thị Thanh Cúc
cucttt.pleiku@gialai.gov.vn
130  
Trương Vĩnh Phúc
phuctv.pleiku@gialai.gov.vn
131  
Trần Duy Lộc
loctd.pleiku@gialai.gov.vn
132  
Trần Mậu Nhân
nhantm.pleiku@gialai.gov.vn
133  
Bùi Thị Phương Hoa
hoabtp.pleiku@gialai.gov.vn
134  
Hồ Hiệp Sĩ
sihh.pleiku@gialai.gov.vn
135  
Lê Xuân Hứng
hunglx.pleiku@gialai.gov.vn
136  
Mai Thị Thu Hiền
hienmtt.pleiku@gialai.gov.vn
137  
Mai Xuân Tấn
tanmx.pleiku@gialai.gov.vn
138  
Nguyễn Ngọc Sơn
sonnn.pleiku@gialai.gov.vn
139  
Nguyễn Thị Huệ
huent.pleiku@gialai.gov.vn
140  
Nguyễn Thị Hòa
hoanth.pleiku@gialai.gov.vn
141  
Nguyễn Thị Hồng Chiên
chiennth.pleiku@gialai.gov.vn
142  
Nguyễn Vũ
vun.pleiku@gialai.gov.vn
143  
Nguyễn Xuân Hải
hainx.pleiku@gialai.gov.vn
144  
Nguyễn Xuân Trường
truongnx.pleiku@gialai.gov.vn
145  
Nguyễn Văn Vân
vannv.pleiku@gialai.gov.vn
146  
Phan Thị Khuyên
khuyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
147  
Phạm Thị Lan
lanpt.pleiku@gialai.gov.vn
148  
Phạm Thị Liên
lienpt.pleiku@gialai.gov.vn
149  
Trần Thị Dung
dungtt.pleiku@gialai.gov.vn
150  
Từ Đức Vinh
vinhtd.pleiku@gialai.gov.vn
151  
Võ Xuân Do
dovx.pleiku@gialai.gov.vn
152  
Cù Lương Sơn
soncl.pleiku@gialai.gov.vn
153  
Dương Đình Lâm
lamdd.pleiku@gialai.gov.vn
154  
Nguyễn Thị Hiền
hiennt.pleiku@gialai.gov.vn
155  
Nguyễn Đình Trình
trinhnd.pleiku@gialai.gov.vn
156  
Thiệu Vĩnh Hương
huongtv.pleiku@gialai.gov.vn
157  
Trương Tiến Sỹ
sytt.pleiku@gialai.gov.vn
158  
Trần Thị Tiếu
tieutt.pleiku@gialai.gov.vn
159  
Phan Ngọc Anh
anhpn.pleiku@gialai.gov.vn
160  
Nguyễn Đình Tiến
tiennd.pleiku@gialai.gov.vn
161  
Lê Ngọc Hiệp
hiepln.pleiku@gialai.gov.vn
162  
Trà Chí Nhất
nhattc.pleiku@gialai.gov.vn
163  
Nguyễn Hồng Minh
minhnh.pleiku@gialai.gov.vn
164  
Huỳnh Công Quang
quanghc.pleiku@gialai.gov.vn
165  
Huỳnh Tấn Điền
dienht.pleiku@gialai.gov.vn
166  
Trần Lựu
luut.pleiku@gialai.gov.vn
167  
Nguyễn Năng Dũng
dungnn.pleiku@gialai.gov.vn
168  
Từ Văn An
antv.pleiku@gialai.gov.vn
169  
Bùi Văn Trung
trungbv.pleiku@gialai.gov.vn
170  
Nguyễn Văn Hòa
hoanv.pleiku@gialai.gov.vn
171  
Nguyễn Đức Thuận
thuannd.pleiku@gialai.gov.vn
172  
Đặng Phước Toàn
toandp.pleiku@gialai.gov.vn
173  
Lê Thị Thái
thailt.pleiku@gialai.gov.vn
174  
Nguyễn Cẩm
camn.pleiku@gialai.gov.vn
175  
Nguyễn Thị Nga
ngant.pleiku@gialai.gov.vn
176  
Nguyễn Mạnh Hà
hanm.pleiku@gialai.gov.vn
177  
Nguyễn Thị Quý
quynt.pleiku@gialai.gov.vn
178  
Nguyễn Huy Hải
hainh.pleiku@gialai.gov.vn
179  
Phạm Toàn Vinh
vinhpt.pleiku@gialai.gov.vn
180  
Trần Văn Tư
tutv.pleiku@gialai.gov.vn
181  
Nguyễn Đình Huy
huynd.pleiku@gialai.gov.vn
182  
Nguyễn Thị Linh Chi
chintl.pleiku@gialai.gov.vn
183  
Bùi Thị Xân Cúc
cucbtx.pleiku@gialai.gov.vn
184  
Đào Kim Tiến
tiendk.pleiku@gialai.gov.vn
185  
Tăng Thị Tú
tutt.pleiku@gialai.gov.vn
186  
Đinh Hải Nam
namdh.pleiku@gialai.gov.vn
187  
Dương Xuân Hồng
hongdx.pleiku@gialai.gov.vn
188  
Nguyễn Thị Thanh Hiền
hienntt.pleiku@gialai.gov.vn
189  
Võ Toàn
toanv.pleiku@gialai.gov.vn
190  
Nguyễn Văn Long
longnv.pleiku@gialai.gov.vn
191  
Nguyễn Phú Khánh
khanhnp.pleiku@gialai.gov.vn
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thành ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức >> Hộp thư điện tử >>
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png