CHUYÊN MỤC

CHUYÊN MỤC


Trang chủ > Giới thiệu chung > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn > Quản lý đô thị thành phố Pleiku
 

Phòng quản lý đô thị thành phố Pleiku

 
1. Vị trí, chức năng:
    - Phòng quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku, giúp uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đô thị, bao gồm các ngành: Giao thông công chính, cơ sở hạ tầng, kiến trúc đô thị, xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng, hợp tác xã thuộc ngành, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku theo phân cấp.
    - Phòng quản lý đô thị chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành có liên quan.
    -  Phòng quản lý đô thị TP.Pleiku có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.
 
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
    - Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định về quản lý các hoạt động đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku theo quy định của pháp luật.
    - Tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước các ngành:
        + Quy hoạch đô thị, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc đô thị, xây dựng nhà và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo phân cấp.
        + Lĩnh vực giao thông, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn.
        + Quản lý các hợp tác xã thuộc ngành gồm: Giao thông, vận tải, xây dựng.
    - Thẩm định các hồ sơ: báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình xây dựng cơ bản theo phân cấp của UBND tỉnh.
    - Hướng dẫn các xã, phường xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng với các nguồn vốn do nhân dân đóng góp, quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn.
    - Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
    - Phối hợp với phòng tài nguyên môi trường giải quyết các vấn đề liên quan đến đất phục vụ cho xây dựng các hạng mục công trình kỹ thuật đô thị.
    - Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt; Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các hoạt động đô thị ở địa phương.
        - Trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép xây dựng, giấy phép thi công, biển sô nhà, giấy phép ô tô vào đường cấm và các giấy phép khác theo phân cấp.
        - Kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự đô thị trong lĩnh hoạt động xây dựng.
        - Trực tiếp giám sát các hoạt động của Công ty Công Trình Đô Thị theo sự phân công của UBND thành phố.
         -Triển khai thực hiện: Cắm mốc các khu quy hoạch, chỉ giới xây dựng; Các danh mục duy tu và kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị do UBND thành phố phân công và uỷ quyền.
        - Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng với Uỷ ban nhân dân thành phố và các ngành có liên quan.
        - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc phạm vi quản lý; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, Viên chức Nhà nước thuộc thẩm quyền; hướng dẫn việc thực hiện quy định chức danh, tiêu chuẩn, cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ trong các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
        - Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.
        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao.
3. Cơ cấu tổ chức:
    Phòng Quản lý đô thị gồm 01 Trưởng phòng; 02 Phó phòng; 19 cán bộ, công chức.
        - Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố về toàn bộ các hoạt động của Phòng, quyết định những vấn đề được pháp luật qui định và sự phân công, phân cấp về quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý đô thị của UBND thành phố Pleiku; Quản lý cán bộ, công chức thuộc cơ quan về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, đào tạo, bồi dưỡng công tác chuyên môn, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Trưởng phòng thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Chi ủy, BCH công đoàn, Đoàn thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.  Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ.
        + Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công tác được giao. Nếu liên quan đến Phó phòng khác thì trực tiếp phối hợp để giải quyết, trường hợp các Phó Phòng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Trưởng phòng giải quyết. Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.
    - Do yều cầu công việc, Trưởng phòng có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho các Phó Phòng hoặc phân công lại công việc cho các Phó Phòng.
     - Phòng Quản lý đô thị có Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị trực thuộc, do Chủ tịch UBND thành phố Quyết định trên cơ sở hướng dẫn của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png