GIỚI THIỆU CHUNG


Phòng Kinh tế Thành phố Pleiku

 
1.  Chức năng:
Phòng kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về Công thương, Khoa học – Công nghệ và Nông nghiệp, phát triển nông thôn ở địa phương.
Phòng kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cuae Sở Công thương, Sở Khoa học- Công nghệ và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 
2. Nhiệm vụ:
2.1. Đối với lĩnh vực Công thương:
- Trình  UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Công thương trên địa bàn thành phố; chương trình; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Công thương
- Trình UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố.
- Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc vi phạm trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
- Giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực Công thương theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Công thương cho cán bộ công chức xã, phường trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất- kinh doanh của ngành công thương theo quy định của UBND thành phố và Sở Công thương.
- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất-kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất- kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về công thương trên địa bàn thành phố; giải quyết khiếu nại , tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp cuae UBND thành phố.
- Quản  lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng theo quy định cuẩ pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.
- Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
2.2.  Đối với lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chie thị: quy hoạch, kế koạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực nhà nước được giao.
- Trình chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền Chủtịch UBND thành phố.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên nghành được phê duyệt; thông tin. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phậm vi quản lý được giao.
- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
- Tổ chức bảo vệ các công trình thủy lợi vừa nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bảo; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong