GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
  - Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Danh mục tài liệu Kỳ họp.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
1 Chương trình Kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Phiếu chất vấn (dùng cho đại biểu HĐND). images-(1).jpg
3 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Tám- HĐNDThành phố, khóa XII. images-(1).jpg
4 Báo cáo của Thường trực HĐND về tình hình hoạt động năm 2022, chương trình công tác năm 2023. images-(1).jpg
5 Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023. images-(1).jpg
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND Thành phố. images-(1).jpg
7 Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023.
7.1  Biểu 1 - Thu 2022, KH 2023
7.2  Biểu 2 - Chi 2022, KH 2023
7.3  Biểu 3 - Sử dụng dự phòng NS TP
7.4  Biểu 4 - Thu Ngân sách xã, phường 10 tháng 2022
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
8 Báo cáo tình hình tiếp công dân; thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. images-(1).jpg
9 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 images-(1).jpg
10 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. images-(1).jpg
11 .Thông báo của Ủy ban MTTQVN Thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND. images-(1).jpg
12 Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
13 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, HĐND Thành phố khóa XII và việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố từ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
14 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Thành phố năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023. images-(1).jpg
15 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố images-(1).jpg
16 Báo cáo kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phốvềcông tác thi hành án hình sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
17 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023. images-(1).jpg
18 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phốvề việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồn nhân dân đóng góp và các nguồn khác từ năm 2020 đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố. images-(1).jpg
19 Báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phốvề công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. images-(1).jpg
20 Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố về tình hình công tác tòa án năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023. images-(1).jpg
21 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023. images-(1).jpg
22 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023. images-(1).jpg
23 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND Thành phố.
Dự thảo NQ (kèm TT số 195)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
24 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sátcủa HĐND Thành phố về việc thực thi pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính về quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến năm 2022. images-(1).jpg
25 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sátcủa HĐND Thành phố về công tác xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố từ năm 2020 đến năm 2022. images-(1).jpg
26 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Thành phố năm 2023.
26.1  Biểu 1 - Kèm Tờ trình 550.
26.2  Biểu 2 - Kèm tờ trình 550
26.3  Biểu 3 - Kèm tờ trình 550
26.4  Du thao NQ chi tieu KTXH 2023
26.5 Phụ lục kèm NQ
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
27 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua Dự toán ngân sách Thành phố và Phương án phân bổ Ngân sách cấp Thành phố năm 2023.
27.1 Biểu 1 Cân đối NS TP
27.2 Bieu 2 Cân đối NS cấp TP
27.3 Bieu 3 Tổng hợp thu NS nhà nước
27.4 Bieu 3a - Thu phí, lệ phí, thu khác
27.5 Bieu 4 Tổng hợp dự toán chi NS TP
27.6 Bieu 5 Tổng hợp chi NS TP theo đơn vị
27.7 Bieu 5a - Dự toán chi các hội xã hội, nghề nghiệp
27.8 Bieu 5b - dự toán chi hỗ trợ các chi bộ
27.9 BIEU 6 Dự toán chi sự nghiệp giáo dục
27.10 BIEU 7 _ Dự toán thu ngân sách xã
27.11 BIEU 8 _ Dự toán chi ngân sách xã
27.12 BIEU 9 _ Chi bổ sung có mục tiêu ngân sách xã
27.13 BIEU 10 _ Định mức chi ngân sách xã
27.14 NQ HĐND TP
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
28 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xem xét, điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Thành phố.
28.1  PHỤ LỤC KÈM THEO Tờ trình 552
28.2  VB đòi nợ quỹ Dự án chợ đầu mối
28.3  DT NQ HĐND (kèm TT 552)
28.4  Phụ lục kèm NQ HĐND (ttheo TT 552)
28.5  1924 - TCKH
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
29 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem, phê duyệt  Kế hoạch Đầu tư công năm 2023nguồn Ngân sách Thành phố.
29.1  Phụ lục kèm TT số 553
29.2  Dự thảo NQ HĐND ĐTC 2023
29.3  Phụ lục kèm them DT NQ
29.4  BC Giải trình những nội dung thay đổi
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
30 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét,điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
30.1  Biểu 1 - kèm TT số 551
30.2  Biểu 2 - kèm TT số 551
30.3  Biểu 3 - kèm TT số 551
30.4  NQ HĐND TP
30.5  Phụ lục kèm DT NQ
30.6  UBND Tỉnh
30.7  DXTCTT trinh HĐ điều chỉnh KH 2022
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
31 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét dừng chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ thửa đất hộ ông Nguyễn Cần tại thôn 2 xã Diên Phú, thành phố Pleiku.
31.1  DT NQ HĐND TP (theo TT 542)
31.2  cv 1840 (kèm TT 542)
31.3  BC 247 (kèm TT 542)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
32 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh tại khu vực đất đã thu hồi của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai và Công ty cổ phần thương mại Gia Lai.
32.1  NQ HĐND (kèm TT 544)
32.2  cv 252 (kèm TT 544)
32.3  cv 1835 (kèm TT 544)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
33 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế.
33.1  BC 250 (kèm TT 533)
33.2  cv 1831 (kèm TT 533)
33.3  DT NQHĐND (kèm TT 533)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
34 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi tại số 53 Lý Nam Đế, phường Trà Bá (Khu đất thu hồi của công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai).
34.1  DT NQHĐND (kèm TT 540)
34.2  BC 251 (kèm TT 540)
34.3  cv 1834 (kèm TT 540)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
35 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí thuộc dự án mở rộng chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
35.1  BC 249 (kèm TT 522)
35.2  cv 1839 (kèm TT 522)
35.3  DT NQ HĐND (kèm TT 522)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
36 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự ánCải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc; sơn nhà bảo vệ và sơn cổng hàng rào.
36.1  DT NQHĐND (kèm TT 541)
36.2  Hồ sơ kèm theo
36.3  ĐX TCKH
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
37 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Đào Duy Từ (đoạn Phạm Hùng đến Km3+600), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
37.1  BC 254 (kèm TT 543)
37.2  cv 1832 (kèm TT 543)
37.3  DT NQ HĐND (kèm TT 543)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
38 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tường rào công viên Diên Hồng.
38.1  BC 253 (kèm TT 525)
38.2  cv 1836 (kèm TT 525)
38.3.  DTNQ HĐND (kèm TT 525)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
39 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, Cải tạo trụ sở; xây mới hội trường UBND phường Chi Lăng.
39.1  cv 1841 (kèm TT 527)
39.2  BC 246 (kèm TT 527)
39.3  DT NQ HĐND (kèm TT 527)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
40 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Hữu Huân (đoạn đường Phan Đình Phùng - đường Lê Thị Hồng Gấm).
40.1 DT NQ HĐND (kèm TT 536)
40.2  cv 1874 (kèm TT 536)
40.3  BC 255 (kèm TT 536)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
41 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Ngô Gia Tự.
41.1  cv 1872 (kèm TT 534)
41.2  BC 256 (kèm TT 534)
41.3  DT NQ HĐND (kèm TT 534)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
42 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xem xét bãi bỏ 02 nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku.
42.1  cv 1876 (kèm TT 528)
42.2  Hồ sơn kèm theo TT 528
42.3  ý kiến tham gia của các đơn vị (kèm TT 528)
42.4  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
43 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Pleiku.
43.1  Biểu kèm theo TTr 554
43.2  Bản đồ KH SD Đất 2023 19-12
43.3  Báo cáo thuyết minh 19-12
43.4  NQ thông qua KHSDĐ năm 2023

43.5  Biểu kèm theo NQ HĐND-19-12
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
44 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2023. images-(1).jpg
45 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố images-(1).jpg
46 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND Thành phố. images-(1).jpg
47 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND về dự thảo Nghị quyết xem xét bãi bỏ 02 nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku. images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png