GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


images-(1).jpgTÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
  - Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Tư - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giấy mời tổ chức xét nghiệm ,SARS-CoV-2 cho Đại biểu tham dự kỳ họp

- Danh mục tài liệu Kỳ họp.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
1 Chương trình Kỳ họp thứ Tư - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Phiếu chất vấn (dùng cho đại biểu HĐND). images-(1).jpg
3 Danh sách đại biểu phân tổ thảo luận Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3. images-(1).jpg
4 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND Thành phố, khóa XII. images-(1).jpg
5 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND Thành phố năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 images-(1).jpg
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của UBND Thành phố images-(1).jpg
7 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND Thành phố. images-(1).jpg
8 Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.
1. Phụ lục kèm Báo cáo.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
9 Báo cáo tình hình tiếp công dân; thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. images-(1).jpg
10 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022. images-(1).jpg
11 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. images-(1).jpg
12 Thông báo của Ủy ban MTTQVN Thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND images-(1).jpg
13 Báo cáo kết quả giám sát chất lượng và hiệu quả sử dụng một số công trình trường học trên địa bàn Thành phố trong 03 năm học (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).  images-(1).jpg
14 Báo cáo kết quả giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019-2020. images-(1).jpg
15 Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về việc kéo dài thời gian thực hiện 08 dự án thuộc Kế hoạch Đầu tư công năm 2021 vốn Ngân sách Thành phố. images-(1).jpg
16 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Thành phố năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022. images-(1).jpg
17 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố từ năm 2019-2021 images-(1).jpg
18 Báo cáo kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố. images-(1).jpg
19 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố images-(1).jpg
20 Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về công tác thu, chi ngân sách năm 2020 các xã, phường trên địa bàn Thành phố. images-(1).jpg
21 Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố về tình hình công tác tòa án năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022. images-(1).jpg
22 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả công tác kiểm sát năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022. images-(1).jpg
23 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022. images-(1).jpg
24 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND Thành phố. images-(1).jpg
25 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại một số cơ quan,đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phốtừ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
26 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sátcông tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phốtừ năm 2020 đến năm 2021. images-(1).jpg
 
27 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hữu Quế.
images-(1).jpg
28 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm (giai đoạn 2021-2025).
1. Dự Thảo Kế hoạch.
2. Dự Thảo Nghị quyết.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
29 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thành phố năm 2022.
1. Phụ lục kèm theo.
2. NQ về KT-XH năm 2021
3. Dự thảo NQ thông qua các chỉ tiêu kèm TT 748
4. Phụ lục NQ KT-XH 2022
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
30 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua Dự toán ngân sách Thành phố và Phương án phân bổ Ngân sách cấp Thành phố năm 2022.
1 NQ HĐND kèm TT 756
2  Dự toán thu NS kèm TT 756
3 Dự toán Chi NS xã, phường
4  Bổ sung ngân sách cấp TP
5  Dự toán thu lệ phí và thu khác
6  Biểu Tổng hợp chi ngân sách TP
7  Bảng TH dự toán chi NS năm 2022
8 Biểu TH dự toán thu NS năm 2022
9 Bảng cân đối NS năm 2022
10 Cân đối NS thành phố năm 2022
11 Dự toán chi lĩnh vực sự nghiệp giáo dục
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
31 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Thành phố năm 2022.
1. Phụ lục 1
2. Phụ lục 2
3. Phụ lục 3
4 Dự kiến KH vốn năm 2022
5 NQ KH đầu tư công năm 2022
7 NQ 05 của HĐND Tỉnh
8 NQ 82 (TT 750)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
32 Tờ trình xem xét, cho chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Thành phố.
1 NQ HĐND - kèm TT 755
2 KH 2021-2025 _điều chỉnh kèm theo NQ
3 KH 2021-2025 (biểu 1) - kèm TT 755
4 KH 2021-2025 (biểu 2) - Kèm TT 755
5 KH 2021-2025 (biểu 3) - kèm TT 755
6 NQ 81 - kèm TT 755
7 NQ 85 - Kèm TT 755
9 NQ 215 - kèm TT 755
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
33 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Dự án: Xử lý thoát nước cục bộ thành phố Pleiku; Hạng mục: Thoát nước hẻm 38 Nguyễn Thái Học, thoát nước đường Nguyễn Thái Học, thoát nước đường Hùng Vương và thoát nước đường Thống Nhất.
1 Nghị quyết HĐND - kèm TT 745
2 cv 2174 - kèm TT 745
3 BC 216 - kèm TT 745
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
34 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo sửa chữa nhà làm việc và nhà ăn tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố.
1 NQ HĐND - kèm TT 744
2 BC 194 - kèm TT 744
3  cv 2173- kèm TT 744
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
35 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương đầu tư Dự án: Mương xây đậy đan bên cạnh nhà 316 và 314A đường Phan Đình Phùng.
1 NQ HĐND - kèm TT 742
2 cv 2176 - kèm TT 742
3 BC 214 kèm - TT 742
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
36 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương đầu tư Dự án: Đường D2 và D13- Khu quy hoạch làng Ốp.
1 NQ Đường D3 Làng ỐP kèm TT 749
2 cv 2207 - kèm TT 749
3 BC 222 - kèm TT 749
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
37 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương điều chỉnh đầu tư Dự án: Đường Chi Lăng (đoạn đường Phạm Văn Đồng – đường Tôn Thất Thuyết).
1 NQ điều chỉnh Chi Lăng - kèm TT 747
2 cv 2195 - kèm TT 747
3 BC 219 - kèm TT 747
4 NQ 153 - kèm TT 747
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
38 Tờ trình và dự thảoNghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương điểu chỉnh đầu tư dự án Đường Phùng Hưng (đoạn Lê Lợi-suối).
1 NQ HĐND - kèm TT 753
2 NQ 157 - kèm TT 753
3 BC 217 - kèm TT 753
4 cv 2196 - kèm TT 753
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
39 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương điều chỉnh Dự án: Nhà tạm cư Hoa Lư - Khu quy hoạch chi tiết khungã ba và khu 8,4 ha cầu Sắt (cống Ia Soil), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
1 Dự Nghi quyết HĐND (Kèm TT 751)
2 cv 2157 (kèm TT 751
3 QĐ 1159 (Kèm TT 751)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
40 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, cho chủ trương đầu tư Dự án: Hoàn thiện hạ tầng Suối Hội Phú (Đoạn từ Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Viết Xuân).
1 NQ HĐND - kèm TT 754
2 BC 215 - kèm TT 754
3 cv 2177 - kèm TT 754
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
41 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xem xét, dừng thực hiện Dự án: Xử lý thoát nước Suối Hội Phú: Đoạn qua đường Hùng Vương; hẻm đường Bà Triệu (đoạn từ đường Bà Triệu – Suối Hội Phú).
1 NQ HĐND - kèm TT 727
2 QĐ 387 - kèm TT 727
3 cv 2148 - kèm TT 727
4 KL 1066 - kèm TT 727
5 BC 212 - kèm TT 727
6 NQ 122 - kèm TT 727
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
42 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND ngày 20/6/2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku ban hành về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II.
1 NQ HĐND - kèm TT 654
2 NQ 48 - kèm TT 654
3 BC 409 - kèm TT 654
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
43 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2022. images-(1).jpg
44 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố. images-(1).jpg
45 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND Thành phố. images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png