GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


THÔNG BÁO, BÁO CÁO

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 images-(1).jpg
2 UBND Thành phố báo cáo về tình hình thực hiện công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 images-(1).jpg
3 Báo cáo của HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND thành phố, khóa XI images-(1).jpg
4 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 images-(1).jpg
5 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 images-(1).jpg
6 Báo cáo tình hình tiếp công dân; thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 images-(1).jpg
7 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 images-(1).jpg
8 Thông báo của Ủy ban MTTQVN thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND images-(1).jpg
9 Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về kết quả giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đia bàn Thành phố (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020) images-(1).jpg
10 Báo cáo của HĐND Thành phố kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 images-(1).jpg
11 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 images-(1).jpg
12 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 images-(1).jpg
13 Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về kết quả giám sát "Thực hiện các dự án đường hẻm, đường giao thông nông thôn từ tháng 01/2018 - 12/2019 tại các xã, phường thuộc thành phố Pleiku images-(1).jpg
14 Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về kết quả giám sát giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng từ năm 2019 đến 09 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Thành phố images-(1).jpg
15 Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố về công tác tòa án năm 2020 tại Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI images-(1).jpg
16 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku tại Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI images-(1).jpg
17 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 images-(1).jpg
18 Báo cáo của UBND thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (gồm Báo cáo số 682/BC-UBND của UBND TP và Báo cáo số 29/ĐLPL-KHKT của Điện lực Pleiku) images-(1).jpg

TỜ TRÌNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
2 Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới images-(1).jpg
3 Tờ trình của UBND Thành phố về việc đề nghị thông qua dự toán ngân sách Thành phố và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021 (Bao gồm Tờ trình, các biểu mẫu 1-5, biểu mẫu 7-9) images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
4 Tờ trình của UBND Thành phố về việc xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Thành phố năm 2021 images-(1).jpg
5 Tờ trình của UBND thành phố về việc xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 images-(1).jpg
6 Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố năm 2021 images-(1).jpg
7 Tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố (Kèm Báo cáo thuyết minh, Báo cáo tóm tắt, Dự thảo Nghị quyết và Bản đồ KH sử dụng đất) images-(1).jpg
images-(1).jpg
8 Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
9 Tờ trình của UBND thành phố về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. images-(1).jpg

BÁO CÁO THẨM TRA

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ Mười lăm HĐND thành phố khóa XI images-(1).jpg
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố trình kỳ họp thứ Mười lăm HĐND thành phố khóa XI images-(1).jpg
3 Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố về tờ trình, dự thảo nghị quyết v/v bầu bổ sung ủy viên UBND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
2 Danh mục tài liệu images-(1).jpg
3 Phiếu chất vấn images-(1).jpg
4 Danh sách đại biểu phân tổ thảo luận images-(1).jpg
5 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND thành phố, khóa XI images-(1).jpg

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
2 Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố images-(1).jpg
3 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự toán ngân sách Thành phố và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021 images-(1).jpg
4 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Thành phố năm 2021. images-(1).jpg
5 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 (37 Công trình) images-(1).jpg
6 Dự thảo Nghị quyết về các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố năm 2021 (gồm 2 dự thảo) images-(1).jpg
images-(1).jpg
7 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 images-(1).jpg
8 Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố images-(1).jpg
9 Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 images-(1).jpg
10 Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png