</

CHUYÊN MỤC

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

THƯ VIỆN

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 127/BC-BPC

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố trình kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khóa XI.

16/07/2019

Báo cáo 121/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố và các dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND khóa XI

15/07/2019

Báo cáo 120/BC-KTXH

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

15/07/2019

Gợi ý thảo luận Gợi ý thảo luận

Một số nội dung gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố, khóa XI

15/07/2019

Báo cáo 351/BC-UBND

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

15/07/2019

Báo cáo 351/BC-UBND-Phụ lục

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Phụ lục

15/07/2019

Tờ trình 232/TTr-UBND

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách thành phố

13/07/2019

Báo cáo 346/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

12/07/2019

Dự thảo Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách thành phố

12/07/2019

Công văn Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết về tình hình hình triến khai kế hoạch 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

11/07/2019


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|